Zorgokee gespecialiseerde groepsbegeleiding in Sint-Oedenrode

In april 2018 heeft de inspectie onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de hulp bij Zorgokee. Op verzoek van de inspectie heeft Zorgokee een verbeterplan opgesteld. Dit verbeterplan bevatte concrete maatregelen om de geconstateerde tekortkomingen op te heffen, inclusief termijnen waarbinnen deze maatregelen geïmplementeerd zijn. 

In april 2019 onderzocht de inspectie of de kwaliteit voldoende is verbeterd ten opzichte van het onderzoek dat de inspectie in april 2018 uitvoerde. Toen voldeed Zorgokee aan 19 van de 30 onderzochte verwachtingen uit het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd.

De inspectie heeft dezelfde set verwachtingen getoetst. Bij de hertoets voldeden 26 van de 30 verwachtingen. Net als in april 2018 zijn twee verwachtingen niet beoordeeld.

Verbetering is nodig op de volgende criteria:

  • 2.1 Professionals houden goed zicht op de veiligheid van de jeugdigen.
  • 2.2 Professionals beperken de veiligheidsrisico’s voor de jeugdigen.
  • 4.1 De aanbieder geeft de jeugdigen en hun ouders de mogelijkheid om voor hun individuele belangen op te komen.
  • 5.1 De aanbieder voert systematisch kwaliteitsmanagement uit.

Daarnaast heeft de inspectie op zeven criteria aandachtspunten geformuleerd.

Zorgokee heeft voor vaststelling van het rapport aan de inspectie een document toegezonden waaruit blijkt welke maatregelen worden getroffen.

De inspectie acht de aanbieder in staat om verantwoorde hulp te bieden en vertrouwt erop dat Zorgokee concrete verbetermaatregelen doorvoert om aan alle verwachtingen bij de genoemde criteria te voldoen.

De inspectie verwacht dat Zorgokee uiterlijk 10 december 2019 rapporteert over de implementatie van de verbetermaatregelen middels een interne audit aan de inspectie.