Pactum Jeugd- en opvoedhulp Locatie Lochem

In december 2018 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd toezicht uit bij Stichting Pactum Jeugd- en opvoedhulp (hierna: Pactum) op de locatie in Lochem. Doel van het toezicht was om te bepalen of Pactum verantwoorde jeugdhulp biedt.

Pactum voldeed op het moment van het toezicht aan 26 van de 29 onderzochte verwachtingen uit het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd. Verbetering is nodig op de volgende verwachtingen:

  • Professionals stemmen af met de bij de jeugdigen en hun ouders betrokken instanties.
  • Het leefklimaat is passend bij de jeugdigen.
  • De aanbieder zet gekwalificeerde professionals in.

De inspectie verwacht dat Pactum concrete verbetermaatregelen doorvoert om aan alle verwachtingen te voldoen en wenst hierover geïnformeerd te worden middels een resultaatsverslag. In dit resultaatverslag dient Pactum aan te geven welke verbetermaatregelen zij heeft getroffen en tot welke resultaten dit heeft geleid. De inspectie verwacht dat Pactum waar nodig de verbetermaatregelen afstemt met SOTOG. Op basis van dit resultaatsverslag bepaalt de inspectie het vervolgtoezicht.

Toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd

Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd. Het toetsingskader bestaat uit vijf thema’s:

  • Uitvoering hulp
  • Veiligheid
  • Leefklimaat
  • Cliëntenpositie
  • Bestuurlijke organisatie

Elk thema is uitgewerkt in een aantal verwachtingen. Voor Jeugdhulp met verblijf is een set met 29 kernverwachtingen geselecteerd.

Hoort bij