Het P.L.E.I.N. der mogelijkheden, Amersfoort, De Bilt en Bilthoven

In november en december 2018 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) toezicht uit bij Het PLEIN naar aanleiding van een signaal over de kwaliteit van de zorg. Doel van dit onderzoek was om te bepalen of Het PLEIN verantwoorde jeugdhulp biedt.

Het PLEIN voldeed op het moment van het toezicht aan 11 van de 29 onderzochte verwachtingen uit het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd. Twee verwachtingen zijn niet getoetst omdat deze niet passen bij het aanbod van Het PLEIN. Verbetering is nodig op de volgende criteria:

  • 1.1 Professionals bieden passende hulp
  • 1.2 Professionals werken volgens professionele standaarden
  • 1.3 Professionals betrekken jeugdigen en hun ouders bij de hulp
  • 1.4 Professionals stemmen af met de bij de jeugdigen en hun ouders betrokken instanties
  • 2.1 Professionals houden goed zicht op de veiligheid van jeugdigen
  • 2.2 Professionals beperken de veiligheidsrisico’s voor jeugdigen
  • 4.1 De aanbieder geeft de jeugdigen en hun ouders de mogelijkheid om voor hun individuele belangen op te komen
  • 5.1 De aanbieder voert systematisch kwaliteitsmanagement uit
  • 5.2 De aanbieder zet gekwalificeerde professionals in
  • 5.3 De aanbieder voldoet aan de geselecteerde nalevingsnormen

Verbetermaatregelen

De inspectie heeft na het toezicht de bestuurder van Het PLEIN verzocht om op korte termijn verbetermaatregelen te treffen om een tweetal tekortkomingen op te heffen. Het PLEIN heeft aan dit verzoek van de inspectie voldaan en verbetermaatregelen getroffen. Vervolgens heeft Het PLEIN een verbeterplan opgesteld met maatregelen om de overige tekortkomingen op te heffen.

De inspectie is van oordeel dat dit verbeterplan gedeeltelijk aansluit op de geconstateerde tekortkomingen. Het plan dient op een aantal punten aangescherpt te worden. De inspectie volgt het verbetertraject en voert na afronding van het verbeterplan een hertoets uit bij Het PLEIN.

Toetsingskader

Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd. Het toetsingskader bestaat uit vijf thema’s: Uitvoering hulp, Veiligheid, Leefklimaat, Cliëntenpositie en Bestuurlijke organisatie. Elk thema is uitgewerkt in een aantal verwachtingen. Voor Jeugdhulp met verblijf is een set met 29 kernverwachtingen geselecteerd.

Hoort bij