De Blije Koe

In december 2018 heeft de inspectie bij De Blije Koe een toets Nieuwe toetreders jeugdhulp uitgevoerd. Blije Koe voldeed op het moment van het onderzoek aan twaalf van de veertien beoordeelde verwachtingen uit het toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp.

Inmiddels heeft De Blije Koe maatregelen genomen zodat wordt voldaan aan dertien verwachtingen. De inspectie verwacht dat De Blije Koe maatregelen neemt om te voldoen aan de veertien verwachtingen. Er is nog verbetering nodig op het volgende onderwerp:

  • Professionals schatten de veiligheidsrisico’s van de jeugdigen systematisch in.

Vervolg

De inspectie verwacht van De Blije Koe binnen zes weken na ontvangst van het vastgestelde rapport een schriftelijke verklaring dat wordt voldaan aan de veertien basiseisen voor verantwoorde jeugdhulp. Indien De Blije Koe op die datum nog niet volledig voldoet aan de verwachtingen dient zij de inspecties te informeren over de reden voor de vertraging.

Tevens dient zij aan te geven wanneer zij wel zal voldoen aan de verwachtingen. De inspectie zal de voortgang bij De Blije Koe volgen en zonodig toetsen in de praktijk.

Toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd toetst of vanaf 2016 gestarte aanbieders van jeugdhulp voldoen aan de basiseisen voor verantwoorde jeugdhulp. Dit onderzoek gebeurt aan de hand van het toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp.

Update 28 februari 2019

De Blije Koe heeft maatregelen genomen zodat wordt voldaan aan de veertien basiseisen voor verantwoorde jeugdhulp. Dit betekent dat de inspectie De Blije Koe niet meer beschouwt als nieuwe toetreder. Daarom wordt vanaf heden toezicht bij De Blije Koe uitgevoerd op basis van het toetsingskader Verantwoorde hulp voor Jeugd.

Hoort bij