De Oase, Follega december 2018

De Oase biedt logeeropvang of verblijf aan 48 jeugdigen en jongvolwassenen in de leeftijd van 7 tot 24 jaar oud. Het merendeel van de jeugdigen ontvangt hulp op grond van de Jeugdwet en een klein deel op grond van de Wet langdurige zorg. In september 2018 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd toezicht uit bij De Oase. Doel van het toezicht was om te bepalen of De Oase verantwoorde jeugdhulp biedt.

De inspectie heeft de set met 29 kernverwachtingen voor jeugdhulp met verblijf, getoetst. De Oase voldeed op het moment van het toezicht aan 20 van de 29 onderzochte verwachtingen uit het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd.

De aanbieder heeft direct na het toezicht een eerste stap gezet om tot de benodigde verbeteringen te komen. De inspectie verwacht dat De Oase verdere stappen neemt om ervoor te zorgen dat het binnen drie maanden voldoet aan alle verwachtingen van de inspectie. De Oase moet een verbeterplan met concrete maatregelen opstellen en dit vóór 7 januari 2019 aan de inspectie verzenden. Het plan wordt getoetst op volledigheid, ambitie en realisme. Op basis van dit plan bepaalt de inspectie het vervolgtoezicht.

Update 24 april 2019

Op 14 april 2019 ontving de IGJ het resultaatsverslag van Oase, over de implementatie van de verbetermaatregelen. Na beoordeling van het verslag is de conclusie dat het verslag voldoet aan de verwachtingen van de inspectie, het is volledig, concreet en duidelijk. Het verslag geeft weer hoe Oase implementatie van de verbetermaatregelen heeft gemeten en dat de verbetermaatregelen zijn geïmplementeerd. 

De inspectie merkt nog wel op dat de jeugdigen en ouders ook direct toegang moeten kunnen hebben tot de geschillencommissie. De klachtenprocedure van Oase beschrijft nu nog een getrapte route, waarbij jeugdigen en ouders eerst een aantal stappen dienen te ondernemen, voordat zij een klacht kunnen indienen.

Hoort bij