Onderzoek naar gespecialiseerde hulp Fier aan slachtoffers loverboys/mensenhandel

In juni 2017 voerde de Inspectie Jeugdzorg toezicht uit bij Fier. Doel van het toezicht was om te bepalen in hoeverre Fier kwalitatief goede gespecialiseerde hulp biedt aan (vermoedelijke) slachtoffers van loverboys/mensenhandel.

Fier voldeed op het moment van het toezicht aan alle 33 onderzochte verwachtingen uit het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd.

De inspectie heeft specifiek getoetst in hoeverre de kernelementen uit het kwaliteitskader van de commissie Azough aantoonbaar aanwezig zijn binnen de door Fier geboden hulp aan (vermoedelijke) slachtoffers van loverboys/mensenhandel. De inspectie heeft geconstateerd dat alle kernelementen terugkomen in het hulpaanbod van Fier.

De inspectie acht de aanbieder in staat om gespecialiseerde jeugdhulp te bieden aan (vermoedelijke) slachtoffers van loverboys/ mensenhandel en vertrouwt erop dat Fier concrete verbetermaatregelen doorvoert die aansluiten bij de geconstateerde aandachtspunten. De inspectie blijft de ontwikkelingen binnen Fier volgen vanuit haar reguliere toezichtrol.

Hoort bij