Onderzoek naar de kwaliteit van de jeugdhulp bij anaCare Echt

In juni 2017 voerde de Inspectie Jeugdzorg toezicht uit bij anaCare. Doel van het toezicht was om te bepalen of anaCare verantwoorde jeugdhulp biedt. De inspectie heeft dertig kernverwachtingen voor jeugdhulp met verblijf getoetst. AnaCare voldeed op het moment van het toezicht aan veertien van de dertig onderzochte verwachtingen uit het Toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd. De inspectie trof een groot aantal tekortkomingen aan binnen de vijf onderzochte thema’s: uitvoering hulpverlening, veiligheid, leefklimaat, cliëntenpositie en organisatie. Binnen twee criteria van het thema veiligheid, het zicht houden op de veiligheid van jeugdigen en het beperken van de veiligheidsrisico’s voor jeugdigen, zijn alle getoetste verwachtingen als onvoldoende beoordeeld. Tijdens het toezicht zijn de voornaamste zorgen besproken met de directie. AnaCare is direct na het toezicht gestart met het treffen van verbetermaatregelen om de gesignaleerde tekortkomingen op te heffen. De inspectie heeft anaCare gevraagd direct maatregelen te treffen ten aanzien van het WMB, zodat dit een passende en veilige plek wordt voor ouders en kinderen of voor hen zo spoedig mogelijk een andere passende plek te vinden. Daarnaast is anaCare gevraagd ten aanzien van de verwachtingen die als onvoldoende zijn beoordeeld verbetermaatregelen te formuleren en deze te vertalen in een verbeterplan. Dit verbeterplan is op 15 augustus 2017 ontvangen. AnaCare heeft de inspectie met dit verbeterplan onderbouwd geïnformeerd over de voorgenomen of reeds uitgevoerde verbetermaatregelen. Een aantal reeds doorgevoerde verbetermaatregelen heeft geleid tot het wijzigen van het oordeel op deze verwachtingen in het rapport. De overige verbetermaatregelen worden in de komende maanden geïmplementeerd waardoor de beoordeling van deze verwachtingen ongewijzigd is gebleven.