Huisartsenzorg in de avond-, nacht- en weekenddienst

Voor zorg buiten kantooruren zijn bijna alle huisartsenpraktijken aangesloten bij een huisartsenpost (HAP). De HAP’s zijn er voor spoedeisende vragen van patiënten. Ze bieden medische zorg die niet kan wachten tot de volgende werkdag.

Wat doet de IGJ

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet toe op de kwaliteit van de geleverde zorg. In het toezicht beoordelen we of zorgaanbieders en zorgbestuurders professioneel handelen. En of ze dat doen binnen de wet- en regelgeving. Daarnaast beoordelen we of zij de branchenormen respecteren en zich steeds weer inspannen voor verdere verbetering van de zorg. In de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg staan de kwaliteitseisen en regels beschreven.

We toetsen aan de wet en verschillende veldnormen of de kwaliteit van de geleverde zorg voldoende is. Deze normen zijn ontwikkeld door wetenschappelijke verenigingen en belangenorganisaties binnen de huisartsenzorg, zoals:

IGJ maakt gebruik van meldingen die ze ontvangt van zorgaanbieders, fabrikanten en privépersonen. Zorgaanbieders zijn verplicht calamiteiten, geweld in de zorgrelatie en ontslag vanwege disfunctioneren bij IGJ te melden. De regels en werkwijzen voor het melden staan in het Uitvoeringsbesluit Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Calamiteit melden

Een calamiteit kunt u melden via ons meldingenformulier. Er is een algemene richtlijn voor calamiteitenrapportages. Maar als HAP kunt u gebruikmaken van de richtlijn voor de calamiteitenrapportages van huisartsenposten en ambulancevoorzieningen gebruiken. IGJ heeft dit format samen ontwikkeld met de Huisartsen Diensten Structuren en de brancheorganisatie InEen.

Meld op tijd

Als zorgaanbieder heeft u 6 weken de tijd om vast te stellen of een gebeurtenis een calamiteit is. Het uitgangspunt is de definitie van een calamiteit zoals beschreven in de Wkkgz. Stelt u vast dat er daadwerkelijk sprake is van een calamiteit? Dan dient u dit onverwijld (binnen drie werkdagen) bij de inspectie te melden. Dit staat in de toelichting op het Uitvoeringsbesluit Wkkgz.

Voldoet u niet hieraan? Dan kan dit leiden tot een bestuurlijke boete volgens de Wet uitbreiding bestuurlijke handhaving volksgezondheidswetgeving (Wubhv). Zie bestuurlijke boete voor meer informatie.

Hoe gaat IGJ om met meldingen?

Als een HAP een calamiteit meldt, vragen we de zorginstelling eerst zelf een onderzoek te doen naar wat er is gebeurd. De zorginstelling laat IGJ weten over het onderzoek en de uitkomsten daarvan in een calamiteitenrapportage. Bij de beoordeling van het onderzoek kijken we:

  • of voldoende duidelijk is geworden hoe de gebeurtenis heeft kunnen ontstaan;
  • welke verbetermaatregelen de zorginstelling neemt om de kans op een vergelijkbare gebeurtenis in de toekomst te voorkomen.

Het gaat hierbij niet om de verwijtbaarheid, maar om de vermijdbaarheid van calamiteiten in de toekomst. We hebben daarbij ook aandacht voor het betrekken van de patiënt (of de familie of vrienden van de overledene) bij het onderzoek.

IGJ gebruikt dit toetsingskader om de onderzoeksrapportage van een calamiteitenmelding te beoordelen. Zorgprofessionals kunnen met vragen terecht bij het meldpunt van de inspectie. Telefonisch zijn zij bereikbaar op 088-120 5000 (op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur).