Rapportage signalen zorgfraude 2017

De rapportage Signalen zorgfraude 2017 is opgesteld door het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ), een samenwerkingsverband van negen organisaties* die een taak hebben op het gebied van controle, toezicht of opsporing op het terrein van de zorg.

De complexiteit van zorgfraude wordt steeds beter zichtbaar. Zo komt uit deze rapportage naar voren dat een substantieel deel van de fraudesignalen betrekking heeft op meerdere financieringsbronnen en/ of zorgsoorten. Dat betekent dat frauderende zorgaanbieders die zorg leveren op basis van de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 veelal frauderen binnen meerdere domeinen waarin zij werkzaam zijn. Zowel met persoonsgebonden budgetten als met zorg in natura.

De IKZ-convenantspartners hebben te maken met wettelijke grenzen en kaders. Malafide zorgaanbieders opereren over die grenzen heen. Deze complexiteit onderstreept het belang van blijvende nauwe samenwerking en informatiedeling binnen de keten van beleid, uitvoering, toezicht en opsporing.

*Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ i.o.), Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW), Fiscale Inlichtingen en Opsporings Dienst (FIOD), Belastingdienst, Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Openbaar Ministerie (OM).

Signalen van zorgfraudeRapportages over signalen van zorgfraude