Hoe houden we toezicht

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet erop toe dat huisartsen zich houden aan geldende wetgeving en (veld)normen. Het uitgangspunt van het toezicht van IGJ is gezond vertrouwen: IGJ gaat ervan uit dat de zorgaanbieder gemotiveerd is om veilige en goede zorg te leveren.

Waar moet huisartsenzorg aan voldoen?

De belangrijkste wetten voor huisartsen(praktijken) zijn:

 • Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
 • Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG)
 • Geneesmiddelenwet
 • Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)

Verder gebruiken we de normen van beroepsverenigingen voor huisartsen, waaronder:

 • NHG (www.nhg.org)
  Het Nederlands Huisartsen Genootschap is de wetenschappelijke vereniging van huisartsen.
 • LHV (www.lhv.nl)
  De Landelijke Huisartsen Vereniging behartigt de belangen voor huisartsen en ondersteunt huisartsen bij hun praktijkvoering.

Ook gebruiken we richtlijnen en adviezen van artsenfederatie KNMG.

Hoe ziet het toezicht eruit?

IGJ kent twee toezichtmethoden: incidententoezicht en risicotoezicht. Incidententoezicht is het toezicht van de inspectie op basis van:

 • meldingen van calamiteiten;
 • andere (verplichte) meldingen door zorgaanbieders;
 •  meldingen die gedaan worden door burgers (bijvoorbeeld patiënten of nabestaanden).

Risicotoezicht is het proactieve toezicht wat IGJ uitvoert op basis bekende risicofactoren in de huisartsenzorg. Zie ook de aandachtsgebieden in het toezicht. Een recent voorbeeld  van risicotoezicht is de extra aandacht voor het thema medicatieveiligheid en het onderzoek naar bereikbaarheid van huisartsen. Momenteel onderzoeken we hoe we het risicotoezicht in de huisartsenzorg verder vorm gaan geven.

Wanneer zet IGJ maatregelen in?

Daar waar de zorgaanbieder tekort schiet, treden we proportioneel handhavend op. Dat betekent dat we kiezen voor een maatregel die past bij de omvang van het risico en de ernst van de (mogelijke) schade. De ene keer betekent dit dat de zorgaanbieder gevraagd zal worden om een verbeterplan op te stellen, de andere keer kan dat betekenen dat we genoodzaakt zijn een tuchtprocedure te starten. Lees meer over de maatregelen die de IGJ kan nemen.

Bij een tuchtuitspraak

De IGJ ontvangt een afschrift van alle uitspraken van de Regionale Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg en van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, waarin een maatregel is opgelegd. Dat gebeurt op grond van de Wet BIG.

Naar aanleiding van zo’n uitspraak kunnen wij de zorgverlener verzoeken om schriftelijk of in een gesprek te reflecteren op zijn handelswijze. De inspectie wil vooral weten wat de zorgverlener heeft geleerd en wat hij in de toekomst anders zal doen om herhaling te voorkomen.