Meldingen over gehandicaptenzorg

Voor de inspectie zijn meldingen over gebeurtenissen waarbij iets mis is gegaan in de zorg een belangrijke bron van informatie. Meldingen kunnen een signaal zijn dat er ergens een risico is op onveilige of onvoldoende zorg. Meldingen zijn ook voor zorgaanbieders een belangrijk hulpmiddel om te leren van wat er mis is gegaan. Hiermee verkleinen zorgaanbieders de kans dat dit nog een keer gebeurt. Iedereen kan zo’n melding bij ons doen.

Het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ) is er speciaal voor burgers. Het LMZ kan advies geven als u een klacht heeft over de zorg. En via het LMZ kunt u uw klacht over de zorg melden bij de inspectie. Dat mag ook anoniem. De inspectie behandelt geen individuele klachten. Maar in sommige gevallen kan uw melding voor ons wel aanleiding zijn om onderzoek te doen of maatregelen te nemen.

Zorgaanbieders moeten een veilig intern systeem hebben om incidenten te melden. Dit systeem bij onderdeel uit van het kwaliteitssysteem. Zij moeten incidenten goed onderzoeken om vast te kunnen stellen wat de oorzaken zijn. Dan kunnen ze passende maatregelen nemen om deze oorzaken aan te pakken en de zorg steeds te verbeteren.

Verplicht melden voor zorgaanbieders

Zorgaanbieders moeten een aantal incidenten verplicht melden bij de inspectie. Welke dit zijn, staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Een calamiteit (meldtermijn: binnen drie werkdagen)

We noemen een incident een calamiteit als een cliënt ernstige schade heeft opgelopen. Of zelfs is overleden omdat er iets niet goed is gedaan in de zorgverlening. Een voorbeeld. Medewerkers hebben het slikprotocol niet nageleefd. Daardoor heeft een cliënt zich verslikt en is hij in het ziekenhuis opgenomen. Of een cliënt heeft verkeerde medicatie gekregen waardoor hij ernstige bijwerkingen heeft gekregen.

Als u twijfelt of een incident een calamiteit is, dan mag u eerst zelf onderzoek doen. Dit onderzoek mag maximaal 6 weken duren. Twijfelt u na dat onderzoek nog steeds, dan adviseren we het incident toch aan ons te melden. Lees verder bij melding doen van een calamiteit.

Geweld in de zorgrelatie

U moet alle mogelijke vormen van geweld in de zorgrelatie aan ons melden. Ook als het gaat om geweld tussen cliënten onderling. Daarnaast moet u mishandeling en dwang melden die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht (artikel 300 en artikel 284). Het maakt niet uit waar het geweld tussen deze personen is gebeurd. Lees verder over deze melding.

Ontslag bij disfunctioneren

Ontslag bij disfunctioneren houdt in dat u een zorgverlener ontslaat omdat hij niet goed functioneerde. Of als u om die reden zijn contract niet verlengt. Bijvoorbeeld als hij voor onveilige situaties voor cliënten zorgde of mogelijk strafbare feiten heeft gepleegd. Lees verder over melden bij ontslag na disfunctioneren.

Combinatie van meldingen

Het kan voorkomen dat u over één incident twee of drie meldingen moet doen. Bijvoorbeeld als een inmiddels ontslagen disfunctionerende zorgverlener betrokken was bij een calamiteit. Of bij geweld in de zorgrelatie. U moet dan deze incidenten apart melden en onderzoeken.

Onderzoek meldingen

We grijpen direct in als we een melding krijgen waarbij onmiddellijk gevaar dreigt. Onze inspecteurs starten dan zelf een onderzoek. Ook als de zorgaanbieder meerdere keren een melding niet goed onderzoekt, doet de inspectie zelf aanvullend onderzoek. In alle gevallen onderzoeken we wat er is gebeurd. Onder meer door te praten met de direct betrokkenen.

Maar in de meeste situaties vragen we u zelf onderzoek te doen. Het onderzoek moet voldoen aan een aantal eisen. Is de cliënt overleden? Dan moet u een externe onafhankelijke voorzitter aanstellen die het onderzoek leidt. De inspectie beoordeelt het onderzoek.

Het onderzoek bestaat in ieder geval uit drie delen:

  1. Reconstructie: De veiligheid en de kwaliteit van de zorg die u vóór, tijdens en na het incident heeft geboden.
  2. Leereffect: Een analyse van de feiten. En wat u daarvan heeft geleerd.
  3. Preventie: Wat doet u met de conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek? Met andere woorden: wat doet u om de veiligheid en kwaliteit van de zorg te verbeteren?

Daarnaast kijken we of:

  • U het onderzoek deskundig en onafhankelijk laat doen.
  • U de cliënt en wettelijk vertegenwoordiger of nabestaanden bij het onderzoek heeft betrokken.

Anoniem melden

Meldt u liever anoniem? Lees hier u hoe dat kunt doen.