Kwaliteitskader en kwaliteitsagenda

In 2017 is het nieuwe landelijke  Kwaliteitskader voor de Gehandicaptenzorg gepubliceerd. Doel van dit nieuwe kwaliteitskader is om richting en handvatten te bieden voor  de zorg en ondersteuning in de gehandicaptenzorg.  Het is gemaakt voor zorgaanbieders, clienten en hun naasten en medewerkers.

Verbonden aan dit nieuwe kwaliteitskader is een kwaliteitsagenda voor mensen met een beperking. In deze agenda staat wat nodig is voor een goed leven. Want het doel is dat mensen met een beperking zelf meepraten over dingen die zij belangrijk vinden in hun leven.

Het gaat om 5 punten:

  • Jij mag meer kiezen.
  • Je wordt geholpen als je andere zorg nodig hebt.
  • Mensen die voor jou zorgen moeten dat goed doen.
  • Het bestuur moet goed naar jou luisteren.
  • Samen werken aan nieuwe dingen.

Veel partijen en organisaties in de gehandicaptenzorg werken samen om het nieuwe kwaliteitskader en de kwaliteitsagenda uit te voeren. Dit heeft geleid tot allerlei activiteiten.

Deze activiteiten en wat ze opleveren zijn te zien op de website www.ikdoemee.nl.

IGJ is betrokken geweest bij deze ontwikkelingen. De IGJ wil in het toezicht aansluiten bij de ontwikkelingen die actueel zijn in het veld. Zo schrijft het nieuwe kwaliteitskader voor dat zorgaanbieders zich verantwoorden:

  • over de aspecten van kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg binnen hun organisatie;
  • wat zij leren;
  • aan welke verbeteringen zij werken.

Dit gebeurt met een kwaliteitsrapport. De koers van de gehandicaptenzorg is gericht op lerend vermogen, reflectie en transparantie. De inspectie onderschrijft deze koers en volgt in het toezicht hoe dit proces bij zorgaanbieders verloopt. Haar bevindingen  gaat de inspectie ook teruggeven aan het veld en de samenleving.

Reactie IGJ op eerste kwaliteitsrapporten

In 2018 verschenen de eerste jaarlijkse kwaliteitsrapporten over het verslagjaar 2017 van zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg. Deze kwaliteitsrapporten vloeien voort uit het huidige kwaliteitskader van de sector.

Met veel belangstelling hebben onze inspecteurs in 2018 de kwaliteitsrapporten gelezen van deze zorgaanbieders. De zorgaanbieders zijn vrij in de keuze van de vorm van hun kwaliteitsrapport, waarbij er een beweging plaatsvindt van kwantitatieve informatie naar kwalitatieve informatie door middel van verhalen.  Door deze vrije hand variëren de kwaliteitsrapporten in allerlei opzichten: bijvoorbeeld in type format, in omvang, in inhoud, in het alleen vertellen van het verhaal of het ook onderbouwen met cijfers. Diverse zorgaanbieders besteden in het rapport expliciet aandacht aan het thema zelfreflectie in teams en in andere organisatieonderdelen. Dit is een nieuw element in het  kwaliteitskader. Verder heeft een aantal zorgaanbieders al een externe visitatie door andere zorgaanbieders laten doen. Ook dit is een nieuw element in het kwaliteitskader.

Naast het kwaliteitsrapport publiceerden sommige zorgaanbieders ook een cliëntversie van het kwaliteitsrapport. Wij vinden het belangrijk dat zorgaanbieders ook hun cliënten op een passende manier informeren.

Waardevolle verhalen

De inspectie waardeert de inspanningen die alle betrokkenen binnen zorgorganisaties hebben geleverd om hun eigen verhaal te vertellen. Die verhalen zijn waardevol. De meeste verhalen geven een duidelijk beeld van waar zorgaanbieders staan, wat goed gaat en wat beter kan. Alleen al van het samen maken van het kwaliteitsrapport gaat een enorme kwaliteitsimpuls uit, leest de inspectie regelmatig in de rapporten.

De inspectie ziet de kwaliteitsrapporten als een belangrijk intern sturingsinstrument voor zorgaanbieders om te kunnen sturen op kwaliteit. De eigen verhalen zijn relevante informatie voor de inspectie als toezichthouder. Om deze kwalitatieve informatie efficiënt te kunnen gebruiken, helpt het ons als zorgaanbieders cijfermatige informatie toevoegen, die de verhalen onderbouwt. Diverse zorgaanbieders doen dat al. De verhalen in combinatie met cijfermatige informatie geven ons een concreter beeld van de geboden zorg, de mate van sturing op kwaliteit en veiligheid en waar verdere verbetering nodig is.

Met belangstelling kijken wij uit naar de kwaliteitsrapporten van de zorgaanbieders over het jaar 2018. Pas in de verdere toekomst zullen trends zichtbaar worden en zullen zorgaanbieders duidelijk kunnen maken of zij erin slagen de noodzakelijke en/of wenselijke verbeteringen te realiseren.