Waar let IGJ extra op?

In haar toezicht let de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) op onderwerpen die te maken hebben met mogelijke risico's in de kwaliteit van zorg of veiligheid. Daarnaast worden er indicatoren gebruikt om de kwaliteit van de zorg transparant te maken. Indicatoren zijn meetbare aspecten van de zorgverlening, die een aanwijzing kunnen geven over de mate van de kwaliteit.

In 2017 geven we voor de ggz in het toezicht op risico's met nadruk aandacht aan de volgende punten:

Netwerkzorg in een veranderende zorgsector

Steeds meer zorg voor cliënten in de  ggz  verplaatst zich van verblijf in een instelling naar zorg thuis. Zorg buiten de instelling noemen we ambulante zorg. Ambulante zorg brengt eigen risico’s met zich mee. Deze risico’s liggen onder andere op het gebied van toegankelijkheid van zorg. En ook op het gebied van samenwerking en regie in het netwerk van zorg. Daarnaast is het voor kwetsbare mensen soms lastig om hun zorgvraag voldoende duidelijk te maken.

Het ambulant aanbieden van zorg betekent dat afspraken tussen de verschillende zorgaanbieders goed moeten werken. Denk bijvoorbeeld aan de samenwerking tussen een ggz-instelling (bijvoorbeeld een FACT-team) en de huisarts. De inspectie bouwt het toezicht op de zorg aan cliënten met psychische problematiek die thuiswonend zijn op. Dat doet zij in de vorm van een project. Zo breidt ze de aandacht voor de zorg voor deze kwetsbare mensen stap voor stap uit.  Lees hier meer over het toezicht op de ambulante ggz.

Acute zorgketen in de ggz

Bij het toezicht op de acute zorgketen binnen de ggz wordt gekeken in hoeverre de instellingen de  gangbare normen voor acute psychiatrie hanteren en welke ontwikkelingen worden ingezet. Tijdige en kwalitatief goede acute psychiatrie voor iedereen die dit nodig heeft is van groot belang. Net zo belangrijk is dat de vele betrokken partijen hierbij goed samenwerken. Door het toezicht op dit zorgaanbod wil de inspectie de kwaliteit van deze complexe vorm van zorg monitoren.

Goed bestuur

In de ggz borgt goed bestuur het organiseren van goede zorg, waarbij systematisch aan de kwaliteit van zorg wordt gewerkt. Wanneer de bestuurlijke verantwoordelijkheid onvoldoende wordt ingevuld, ontstaan risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van zorg. In het bijzonder kunnen risico’s ontstaan rond problemen rondom continuïteit van bedrijfsvoering of bij strategische ontwikkelingen die ingrijpen in de organisatie van de zorgaanbieder. Zie ook algemene informatie over het toezicht op goed bestuur.

Kwaliteitsstatuut

Vanaf 1 januari 2017 zijn alle zorgaanbieders van geneeskundige ggz verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben voor hun instelling of zelfstandige praktijk.

Veldpartijen hebben een model-kwaliteitstatuut ontwikkeld, waarin aan de hand van de ‘patients journey’ (de route van de patiënt door de zorg) beschreven is op welke manier de zorgaanbieder (belangrijke aspecten van) de kwaliteit van zorg vormgeeft. Voor (potentiële) patiënten en externen vormen deze kwaliteitsstatuten een bron van informatie. Het kwaliteitsstatuut moet gepubliceerd staan op de website van de zorgaanbieder. We betrekken het kwaliteitsstatuut in ons toezicht op basis van artikel 2 lid 2 van de Wkkgz.

Dwangtoepassing en vrijheidsbeperking

Zie hiervoor de aparte pagina over het extra toezicht op dwangtoepassing en vrijheidsbeperking.

Klinisch onderzoek in ggz-instellingen en verslavingszorgklinieken

In 2017 voeren we bij enkele ggz-instellingen en verslavingsklinieken een inspectie klinisch onderzoek uit. We hebben een 50-tal ggz-instellingen en verslavingsklinieken gevraagd om informatie aan te leveren over het lopende onderzoek in de eigen organisatie. Lees meer over toezicht klinisch onderzoek en over inspectieresultaten van eerdere onderzoeken.