Overzicht suïcidecijfers per instelling 2019-2021

Hieronder is een aantal aandachtspunten opgenomen als toelichting bij het overzicht suïcidecijfers per instelling die ggz aanbiedt over de jaren 2019 tot en met 2021.

Toelichting

 • De absolute aantallen suïcides en suïcidepogingen met ernstig schadelijk gevolg bij de verschillende instellingen die ggz aanbieden kunnen niet goed onderling worden vergeleken. Factoren die van invloed zijn op de aantallen zijn onder meer de grootte van de zorgaanbieder (aantal patiënten) en de aard van de patiëntenpopulatie. De gegevens worden verzameld vanuit oogpunt van het kunnen houden van toezicht. Het betreft geen wetenschappelijk gefundeerde verzameling of vergelijking van jaarlijkse gegevens.
 • Het veranderen van de aantallen van een zorgaanbieder over de jaren heen kan mede te wijten zijn aan organisatorische veranderingen, zoals een fusie of krimp, waardoor een zorgaanbieder groter of kleiner is geworden en meer of minder patiënten heeft.
 • Deze aantallen zijn aangeleverd vanuit de jaarlijkse uitvraag door de inspectie bij deze zorgaanbieders. Het is geen overzicht van het totaal aantal suïcides of suïcidepogingen in Nederland.
 • Als gevolg van verschillende manieren van het verzamelen van de gegevens en de wijzigingen in het zorgstelsel, is het aantal zorgaanbieders waarbij gegevens zijn uitgevraagd wisselend. Vanaf rapportagejaar 2017 is op grond van toezichtsoverwegingen besloten de uitvraag te hervatten als het gaat over zorg in het kader van de Jeugdwet binnen de zorgaanbieders ggz.
  Daarom kunnen de totaalcijfers van de verschillende jaren niet goed met elkaar vergeleken worden.
 • De jaarlijkse gegevensverzameling richt zich niet op de justitiële instellingen (forensisch psychiatrische centra en penitentiaire inrichtingen).
 • De jaarlijkse gegevensverzameling richt zich niet op zorgverlening door zelfstandig gevestigde beroepsbeoefenaren (solistisch werkende zorgverleners) in de ggz.
 • De jaarlijkse gegevensverzameling richt zich waar het gaat om jeugdhulp alleen op zorg in het kader van de Jeugdwet binnen instellingen die ggz aanbieden. Deze cijfers bevatten dus niet een volledig overzicht van alle suïcides en suïcidepogingen met schadelijk gevolg binnen de jeugdhulp en jeugdzorginstellingen.
 • Wanneer een zorgaanbieder geen cijfers hoefde aan te leveren of om een andere reden niet heeft aangeleverd over dat betreffende jaar is dit in het overzicht aangegeven door het vak grijs te arceren.
 • Wanneer zorgaanbieders gefuseerd zijn, is over het jaar dat de fusie afgerond is het cijfer van de gefuseerde zorgaanbieder in het overzicht opgenomen. Over dit jaar hoefde de rechtsvoorgangers dus geen cijfers meer aan te leveren en is het vak van het betreffende jaar grijs gearceerd in het overzicht.