Behandeling meldingen geboortezorg

De  Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) beoordeelt meldingen over geboortezorg volgens het Uitvoeringsbesluit Wkkgz. Bij  een melding van een (mogelijke) calamiteit vraagt de IGJ de melder meestal om zelf onderzoek te doen naar de gebeurtenis/calamiteit.

Hiervoor moet een commissie worden gevormd die de gebeurtenis/calamiteit onderzoekt.
Het is belangrijk dat:

  • alle betrokken disciplines/zorgaanbieders in deze calamiteitencommissie zijn vertegenwoordigd;
  • de commissieleden niet zelf betrokken waren bij de calamiteit.

De IGJ verwacht dat de beleving van de betrokken zwangere, partner en/of naasten bij het onderzoek wordt betrokken. En dat deze betrokkenen informatie krijgen over de uitkomsten van het onderzoek.

Onderzoek en rapportage bij ketenzorg

De  IGJ vindt het bij ketenzorg belangrijk dat de hele casus wordt onderzocht. En niet alleen het gedeelte waarvoor de melder verantwoordelijk was. De ketenpartners dienen bij voorkeur samen een rapportage in. Maar dan moeten al deze partners ook aantoonbaar actief betrokken zijn bij het opstellen van de rapportage.

Dat vraagt om een calamiteitencommissie met vertegenwoordigers van alle betrokken beroepsgroepen. Deze vertegenwoordigers onderzoeken de casus samen en stellen samen de verbetermaatregelen op die het risico op herhaling verkleinen.

Na de rapportage

De rapportage wordt beoordeeld op kwaliteit van zowel de rapportage als de verbetermaatregelen. Het doel is kans op herhaling te verkleinen (risicoreductie), niet om een schuldige aan te wijzen.

Bij ketenmeldingen beoordeelt IGJ de zorgverlening van de keten in zijn geheel.  De inspectie betrekt daarbij intern de afdelingen die toezicht houden op de verschillende delen van de keten.

Naast de ketenbeoordeling beoordeelt de inspectie ook de afzonderlijke zorgaanbieders als daar aanleiding voor is. Dit kan leiden tot een oordeel van de inspectie dat gelijk is voor alle zorgaanbieders in de keten. Maar de inspectie kan de betrokken partijen ook verschillend beoordelen. Dan krijgt bijvoorbeeld de betrokken verloskundige praktijk een ander oordeel dan het ziekenhuis of de kraamzorgaanbieder.

IGJ stuurt het oordeel altijd naar iedere melder. Ook als het oordeel gelijk is voor alle betrokken zorgaanbieders.

Afsluiten melding

Als IGJ beoordeelt dat de rapportage van voldoende kwaliteit is en dat risicoreductie bereikt is, worden de melders afzonderlijk op de hoogte gebracht. Hierna wordt de melding gesloten. Daarnaast kan het voorkomen dat IGJ aanvullende vragen stelt. Ook kan IGJ nog kiezen om zelf onderzoek te gaan doen.