Trombosediensten

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de kwaliteit van de geleverde zorg van trombosediensten. IGJ doet dit op basis van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en geldende wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld de Geneesmiddelenwet en de normen en standaarden die de Federatie van Nederlandse Trombosediensten (FNT) heeft opgesteld.

Voorbeelden van normen en standaarden

Voorbeelden van deze normen en standaarden zijn: de FNT-normen, de Praktijkrichtlijn voor Trombosediensten, de Kunst van het Doseren en het Zelfmanagementprotocol. Ook de Landelijke Standaard Ketenzorg Antistolling (LSKA) dient als basis voor de toetsing. Deze standaard is opgesteld door zorgprofessionals en velddeskundigen uit de zorgketen voor antistolling.

Toezicht: incidententoezicht en risicotoezicht

Wij hebben twee belangrijke vormen van toezicht, namelijk het incidententoezicht (IT) en het risicotoezicht (RT). Bij het IT behandelen wij meldingen van calamiteiten en structurele tekortkomingen in de farmaceutische zorgverlening. Bij het RT richten we ons zich op de grootste risico's in de farmaceutische zorg. Daarbij maken wij onderscheid in risico-objecten, risicopatiënten, risicoprocessen en risicogeneesmiddelen.

Hoe gaat de inspectie om met meldingen en calamiteiten?

Wij behandelen meldingen en calamiteiten van zorgaanbieders, fabrikanten en burgers, die betrekking hebben op de kwaliteit van de farmaceutische zorgverlening door een apotheker. Er zijn regels en werkwijzen voor het melden. Mogelijk kunnen wij vervolgonderzoek doen na een melding/calamiteit. Hoe dit werkt staat in het Uitvoeringsbesluit Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Bij het behandelen van een melding kunnen wij besluiten om ter plekke onderzoek uit te voeren. We adviseren om meldingen en calamiteiten ook te melden bij het Portaal voor Patiëntveiligheid/CMR.

Zie ook meer informatie over calamiteiten in de zorg en hoe IGJ hiermee omgaat.

Hoe selecteert de inspectie trombosediensten voor een bezoek?

Wij inspecteren trombosediensten op basis van meldingen en calamiteiten en risico’s. We selecteren de te bezoeken trombosediensten op basis van diverse criteria. Bijvoorbeeld de grootte van de trombosedienst, de inspectiehistorie en de scores op de kwaliteitsindicatoren in de medische jaarverslagen.

Wat toetst de IGJ tijdens een bezoek?

Tijdens inspectiebezoeken aan trombosediensten houden we onder andere toezicht op de volgende thema’s:

  • sturen op klinische risico’s
  • doseeradvies, medicatieoverdracht en medicatiebewaking
  • voorzieningen
  • kwaliteitsmanagement, validatie en kalibratie
  • scholing en deskundigheid
  • zelfmanagement van patiënten

IGJ toetst elk thema op meerdere onderwerpen. Deze onderwerpen zijn vastgelegd in een bezoekinstrument dat is gebaseerd op risico’s die de inspectie heeft geïdentificeerd.

Wordt een inspectie uitgevoerd na een calamiteit? Dan zijn de basisoorzaak van de calamiteit en de genomen maatregelen ook onderwerp van inspectie.

2018: Zelfmanagement, validatie en kalibratie

In 2018 is tijdens inspecties extra aandacht voor:

  • Zelfmanagement.
  • Validatie van de processen rondom het meten en doorsturen van INR waarden.
  • Kalibratie van de apparatuur voor het meten van de INR waarden.

Uit inspecties blijkt namelijk dat validatie nog in ontwikkeling is.

Na een inspectiebezoek

Voldoet een trombosedienst tijdens een inspectiebezoek niet aan de getoetste wet- en regelgeving? Dan verwachten wij dat de trombosedienst adequate maatregelen neemt. Het doel van deze maatregelen moet zijn om binnen een aangegeven termijn alsnog te voldoen aan de wet- en regelgeving. Risico’s voor de patiëntveiligheid moeten worden geëlimineerd of beheerst.

Blijkt tijdens een volgende (onaangekondigde) inspectie dat er geen adequate verbeteringen gerealiseerd zijn? Dan kan de inspectie passende maatregelen treffen.

Als we een acuut risico voor de patiëntveiligheid vaststellen dan nemen wij direct een handhavende maatregel. Bijvoorbeeld sluiting van een trombosedienst of stopzetting van een bepaalde activiteit.

Melden van een calamiteit

Als management van een trombosedienst moet u calamiteiten melden bij de inspectie.