Apotheekhoudende huisartsen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de kwaliteit van de farmaceutische zorg die geleverd wordt door apotheekhoudende huisartsen. Wij doen dit op basis van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en andere geldende wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld de Geneesmiddelenwet en normen en richtlijnen die apotheekhoudende huisartsen zelf hebben opgesteld.

Toezicht: incidententoezicht en risicotoezicht

Wij hebben twee belangrijke vormen van toezicht, namelijk het incidententoezicht (IT) en het risicotoezicht (RT). Bij het IT behandelen wij meldingen van calamiteiten en structurele tekortkomingen in de farmaceutische zorgverlening. Bij het RT richten we ons zich op de grootste risico's in de farmaceutische zorg. Daarbij maken wij onderscheid in risico-objecten, risicopatiënten, risicoprocessen en risicogeneesmiddelen.

Hoe gaat IGJ om met meldingen en calamiteiten?

Wij behandelen meldingen en calamiteiten van zorgaanbieders, fabrikanten en burgers, die betrekking hebben op de kwaliteit van de farmaceutische zorgverlening door een apotheker. Er zijn regels en werkwijzen voor het melden. Mogelijk kunnen wij vervolgonderzoek doen na een melding/calamiteit. Hoe dit werkt staat in het Uitvoeringsbesluit Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Bij het behandelen van een melding kunnen wij besluiten om ter plekke onderzoek uit te voeren. We adviseren om meldingen en calamiteiten ook te melden bij de Centrale Medicatie-incidenten Registratie (CMR).

Lees meer informatie over calamiteiten in de zorg en hoe IGJ hiermee omgaat,

Hoe selecteert IGJ apotheekhoudende huisartsen voor een bezoek?

Wij inspecteren apotheekhoudende huisartsen naar aanleiding van meldingen en calamiteiten en op basis van risico’s. De selectie van de te bezoeken apotheekhoudende huisartsen maken wij op basis van diverse criteria. Bijvoorbeeld non-respons op de kwaliteitsindicatoren. Wij gebruiken ook de jaarlijks uitgevraagde kwaliteitsindicatoren bij het vaststellen van de inspectieonderwerpen. Daarnaast kunnen we gevonden basisoorzaken van calamiteiten bij de inspectiebezoeken betrekken.

Wat toetst IGJ tijdens een bezoek?

Tijdens inspectiebezoeken aan apotheekhoudende huisartsen houden wij onder andere toezicht op de thema’s:

  • ter hand stellen van geneesmiddelen
  • kwaliteit en organisatie
  • patiëntendossier
  • volgen van geneesmiddelengebruik
  • medicatiebeoordelingen

Elk thema wordt op meerdere onderwerpen getoetst. Deze onderwerpen zijn vastgelegd in een bezoekinstrument, dat is gebaseerd op risico’s die door de inspectie zijn geïdentificeerd. Inspecteurs gebruiken dit instrument tijdens inspectiebezoeken.

Wordt een inspectie uitgevoerd na een calamiteit? Dan zijn de basisoorzaak van de calamiteit en de genomen maatregelen ook onderwerp van inspectie.

2018: Therapeutic Drug Monitoring en GDV

In 2018 is tijdens inspecties extra aandacht voor Therapeutic Drug Monitoring en het beheersen van de processen rondom het aanmaken van verpakbestanden voor GDS-apotheken.

Na een inspectiebezoek?

Voldoet een apotheekhoudende huisarts tijdens een inspectiebezoek niet aan de getoetste wet- en regelgeving? Dan verwachten wij dat de apotheekhoudende huisarts adequate maatregelen neemt. Het doel van deze maatregelen moet zijn om binnen een aangegeven termijn alsnog te voldoen aan de wet- en regelgeving. Risico’s voor de patiëntveiligheid moeten worden geëlimineerd of beheerst.

Blijkt tijdens een volgende (onaangekondigde) inspectie dat er geen adequate verbeteringen gerealiseerd zijn? Dan kan de inspectie passende maatregelen treffen.

Als we een acuut risico voor de patiëntveiligheid vaststellen dan nemen wij direct een handhavende maatregel. Bijvoorbeeld sluiting van een apotheek of stopzetting van een bepaalde activiteit.

Melden van een calamiteit

Als apotheekhoudend huisarts kunt u calamiteiten melden bij de inspectie.