Apotheekhoudende huisartsen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de kwaliteit van de farmaceutische zorg die geleverd wordt door apotheekhoudende huisartsen. IGJ doet dit op basis van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en andere geldende wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld de Geneesmiddelenwet en normen en richtlijnen die apotheekhoudende huisartsen zelf hebben opgesteld.

Toezicht: Incidententoezicht en Risicotoezicht

Binnen IGJ bestaan twee belangrijke vormen van toezicht, namelijk het Incidententoezicht (IT) en het Risicotoezicht (RT). Bij het IT behandelt IGJ meldingen van calamiteiten en structurele tekortkomingen in de farmaceutische zorgverlening. Bij het RT richt IGJ zich op de grootste risico's in de farmaceutische zorg, waarbij onderscheid kan worden gemaakt in risico-objecten, risicopatiënten, risicoprocessen en risicogeneesmiddelen.

Hoe gaat de inspectie om met meldingen en calamiteiten?

IGJ behandelt ook meldingen en calamiteiten van zorgaanbieders en burgers die betrekking hebben op de kwaliteit van de farmaceutische zorgverlening door een apotheekhoudende huisarts. De regels en werkwijzen voor het melden en het mogelijke vervolgonderzoek van de IGJ na een melding/calamiteit, staan in het Uitvoeringsbesluit Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Bij het behandelen van een melding kan IGJ besluiten om ter plekke onderzoek uit te voeren. IGJ adviseert om meldingen en calamiteiten tevens te melden bij de Centrale Medicatie-incidenten Registratie (CMR).

Lees meer informatie over calamiteiten in de zorg.

Hoe selecteert de inspectie apotheekhoudende huisartsen voor een bezoek?

IGJ inspecteert apotheekhoudende huisartsen naar aanleiding van meldingen en calamiteiten en op basis van risico’s. De selectie van de te bezoeken apotheekhoudende huisartsen wordt gedaan op basis van diverse criteria, waaronder non-respons op de kwaliteitsindicatoren. De jaarlijks uitgevraagde kwaliteitsindicatoren worden door de inspectie ook gebruikt bij het vaststellen van de inspectieonderwerpen. Ook gevonden basisoorzaken van calamiteiten kunnen bij de inspectiebezoeken worden betrokken.

Wat toetst de inspectie tijdens een bezoek?

Tijdens inspectiebezoeken aan apotheekhoudende huisartsen houdt de inspectie o.a. toezicht op de thema’s:

  • Ter hand stellen van geneesmiddelen;
  • Kwaliteit en organisatie;
  • Patiëntendossier;
  • Monitoren van geneesmiddelengebruik en
  • Bereiden van geneesmiddelen.

Elk thema wordt op meerdere onderwerpen getoetst. Deze onderwerpen zijn vastgelegd in een bezoekinstrument welke is gebaseerd op risico’s die door de inspectie zijn geïdentificeerd.

Wanneer een inspectie uitgevoerd wordt na een calamiteit, dan zal de basisoorzaak van de calamiteit en de genomen maatregelen ook onderwerp zijn van inspectie.

2018: Therapeutic Drug Monitoring en GDV

In 2018 is tijdens inspecties extra aandacht voor Therapeutic Drug Monitoring en het beheersen van de processen rondom het aanmaken van verpakbestanden voor GDS apotheken.

Na een inspectiebezoek?

Bij de constatering van een acuut risico voor de patientveiligheid wordt door de inspectie direct een handhavende maatregel genomen, bijvoorbeeld sluiting van een apotheekhoudende huisartspraktijk of stopzetting van een bepaalde activiteit.

Wanneer tijdens een inspectiebezoek blijkt dat niet aan de getoetste wet- en regelgeving voldaan wordt, dan verwacht de inspectie dat de apotheekhoudend huisarts adequate maatregelen neemt, zodat binnen zes weken alsnog voldaan wordt aan de vigerende wet- en regelgeving en de risico’s voor de patiëntveiligheid worden geëlimineerd of beheerst.

Mocht tijdens een volgende (onaangekondigde) inspectie blijken dat er geen adequate verbeteringen gerealiseerd zijn, dan kan de inspectie passende maatregelen treffen.

Klacht of vraag over farmaceutische zorg door apotheekhoudend huisarts

Bent u ontevreden over geleverde farmaceutische zorg door een apotheekhoudend huisarts? Neem dan contact op met de verantwoordelijke apotheekhoudend huisarts. Als u hierover niet tevreden bent, dan kan het Landelijk Meldpunt Zorg  u verder helpen bij vragen of klachten over de kwaliteit van geleverde farmaceutische zorg. Het Landelijk Meldpunt Zorg is een onderdeel van de inspectie. U kunt bij het meldpunt meer informatie vinden. Bijvoorbeeld over het klachtenlandschap in de zorg. Maar ook over uw rechten als patiënt en eventuele andere organisaties die u verder kunnen helpen.

Melden van een calamiteit

Als apotheekhoudend huisarts kunt u calamiteiten melden bij de inspectie.

Hoort bij