Casusonderzoek Youz

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd deed onderzoek na het overlijden van een jeugdige door suïcide bij de gesloten opnameafdeling van Youz, de jeugdafdeling van de Parnassia Groep. De jeugdige verbleef bijna tien maanden op de gesloten opnameafdeling. Ook waren een ambulante afdeling van Youz en een Sociaal Team van de gemeente waar de jeugdige woonde betrokken.

De inspectie betuigt haar medeleven aan de familie van de jeugdige.

Op grond van het onderzoek concludeert de inspectie dat Youz er niet in geslaagd is om tijdig passende hulp voor de jeugdige te realiseren, die paste bij de problematiek met een risico op suïcide. Ook heeft Youz niet voldoende gehandeld conform de multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag. Het betrokken Sociaal Team heeft voldoende inspanningen geleverd om passende hulp voor de jeugdige en ouders te organiseren.

Youz heeft een verbeterplan opgesteld en de inspectie zal de uitvoering van de verbetermaatregelen volgen. Youz voert een onafhankelijke audit uit naar de implementatie van alle verbetermaatregelen uit het verbeterplan. Afhankelijk van de resultaten van de audit zal de inspectie het vervolg bepalen.