’s Heeren Loo, locatie Groot Emaus, Ermelo

In november 2020 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een hertoets uit bij ’s Heeren Loo, locatie Groot Emaus, afdeling gesloten jeugdhulp. Aanleiding hiervoor was de entreetoets die de inspectie in september 2019 uitvoerde bij deze afdeling gesloten jeugdhulp en het verbetertraject dat Groot Emaus hierop heeft ingezet.

Bij instellingen die starten met gesloten jeugdhulp toetst de inspectie beleid en praktijk, nadat de instellingen minimaal een half jaar ‘draaien’. De inspectie noemt deze toets de ‘entreetoets’. De entreetoets is het toezicht op een aantal basiseisen voor een veilig en verantwoord behandelklimaat. Deze moeten voldoende zijn gewaarborgd. Alle bevindingen in dit rapport hebben betrekking op jeugdigen voor wie een kinderrechter een machtiging gesloten jeugdhulp heeft verstrekt. 

’s Heeren Loo, locatie Groot Emaus biedt sinds november 2018 gesloten jeugdhulp. Groot Emaus biedt deze gesloten jeugdhulp in twee groepen, waar in totaal maximaal zestien jeugdigen kunnen verblijven. De groepen voor gesloten jeugdhulp liggen samen met de bijbehorende school binnen een hek op het terrein van Groot Emaus. De doelgroep bestaat uit jeugdigen met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen. Groot Emaus biedt op het moment van het bezoek van de inspectie in de twee groepen hulp aan in totaal acht jeugdigen in de leeftijd tot achttien jaar. 

Doel van deze hertoets was te toetsen of ’s Heeren Loo, locatie Groot Emaus de tekortkomingen en aandachtspunten, die de inspectie tijdens de entreetoets heeft geconstateerd, heeft opgeheven en verantwoorde jeugdhulp biedt. De inspectie stelt vast dat de afdeling gesloten jeugdhulp sinds het inspectiebezoek van september 2019 een positieve ontwikkeling heeft doorgemaakt en zich sterk heeft verbeterd op de onderzochte verwachtingen. ’s Heeren Loo, locatie Groot Emaus voldeed op het moment van de hertoets aan 8 van de 9 onderzochte verwachtingen uit het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd. 
Verbetering is nodig op de volgende verwachting: 

  • Jeugdigen en hun ouders kunnen een klacht indienen bij een onafhankelijke klachtencommissie. 

De inspectie acht ’s Heeren Loo, locatie Groot Emaus in staat om verantwoorde hulp te bieden en vertrouwt erop dat zij concrete verbetermaatregelen doorvoert om ook aan de laatste verwachting te voldoen.