Horizon Jeugdzorg en Onderwijs, locatie Bergse Bos, JeugdzorgPlus 12- , Rotterdam

Op 19 november 2020 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, toezicht uitgevoerd bij Horizon Jeugdzorg en Onderwijs, locatie Bergse Bos, JeugdzorgPlus 12- te Rotterdam (hierna Bergse Bos). Doel van het toezicht was om te bepalen of Bergse Bos verantwoorde jeugdhulp biedt. Het toezicht maakt onderdeel uit van een reeks bezoeken aan JeugdzorgPlus-locaties van meerdere instellingen naar aanleiding van diverse signalen uit eerder toezicht en meldingen. 

Het toezicht van de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (hierna: inspectie) is uitgevoerd aan de hand van het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd. De inspectie heeft een set van 13 kernverwachtingen voor gesloten jeugdhulp getoetst.

Bergse Bos voldeed op het moment van het toezicht aan 11 van de 13 onderzochte verwachtingen uit het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd. De inspectie verwacht dat Bergse Bos maatregelen neemt om aan alle verwachtingen voor het bieden van verantwoorde hulp te voldoen. Uit het toezicht blijkt dat Bergse Bos verbeteringen door moet voeren, maar dat op deze locatie op het moment van toezicht verantwoorde hulp wordt geboden.

Verbetering is nodig op de volgende verwachtingen:

  • Professionals bieden hulp die aansluit bij de relevante ontwikkelingstaken van de jeugdigen en de problematiek van de jeugdigen en hun ouders.
  • Professionals passen vrijheidsbeperkende maatregelen toe conform de geldende instructies en procedures.

Hiernaast formuleerde de inspectie aandachtspunten op de volgende verwachtingen:

  • Professionals bejegenen jeugdigen en hun ouders met respect en nemen hen serieus bij de uitvoering van de hulp.
  • Professionals hebben een actueel beeld van de veiligheid van de jeugdigen.
  • De leefomgeving is schoon, passend en veilig.
  • De aanbieder zet professionals in die aantoonbaar zijn geschoold voor de functie die zij uitoefenen.

De inspectie verwacht dat Bergse Bos genoemde verbeter- en aandachtspunten vertaalt in een verbeterplan met concrete maatregelen om geconstateerde tekortkomingen op te heffen. Het verbeterplan moet vóór 18 januari 2021 aan de inspectie worden verzonden. Op basis van het verbeterplan bepaalt de inspectie het vervolgtoezicht.