ABO-Ondersteuning B.V., Arnhem

Op 20 oktober 2020 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een hertoets uit bij ABO-Ondersteuning B.V. Aanleiding voor de hertoets was het toezicht dat de inspectie in oktober 2019 heeft uitgevoerd bij ABO en het daaropvolgende verbetertraject. Doel van de hertoets was om te bepalen of ABO-Ondersteuning B.V. verantwoorde jeugdhulp biedt.

ABO-Ondersteuning B.V. voldeed op het moment van de hertoets aan 8 van de 12 onderzochte verwachtingen uit het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd. Bij één verwachting is een aandachtspunt geformuleerd.

De inspectie heeft de tekortkomingen en het aandachtspunt met ABO besproken. ABO heeft aangegeven de tekortkomingen en het aandachtspunt te herkennen. ABO heeft hierna bij de verwachtingen die als onvoldoende werden beoordeeld verbetermaatregelen getroffen. Omdat dit rapport een weergave is van de stand van zaken op het moment van het onderzoek, wordt de beoordeling van deze verwachtingen niet aangepast. 

De inspectie constateert dat het verbetertraject dat ABO na het onderzoek in oktober 2019 heeft ingezet, ertoe heeft geleid dat ABO op het moment van de hertoets aan bijna alle verwachtingen uit het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd voldoet. De inspectie vertrouwt erop dat ABO ook de resterende 4 tekortkomingen en het aandachtspunt op korte termijn opheft.

De inspectie acht ABO in staat om verantwoorde hulp te bieden en blijft de ontwikkelingen volgen vanuit haar reguliere toezichtrol.