Stichting OOK Begeleiding, Geldrop en Zaltbommel

In september 2020 bracht de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in het kader van risicogestuurd toezicht, een bezoek aan Stichting OOK Begeleiding te Geldrop en Zaltbommel. Doel van het toezicht was om te bepalen of Stichting OOK Begeleiding verantwoorde jeugdhulp biedt.

OOK Begeleiding biedt individuele -, ouder - en groepsbegeleiding, dagbesteding, studiebegeleiding en begeleid – en beschermd wonen aan jeugdigen en volwassen met een autisme spectrum stoornis (ASS). Naast ASS kan er bijvoorbeeld ook ADHD, verslavings-, angst- of eetproblematiek spelen bij de doelgroep. OOK Begeleiding is begonnen met één vestiging in Geldrop, daarnaast wordt sinds 2017 vanuit een locatie in Zaltbommel onder de naam Autisme Centrum Bommelerwaard, ambulante begeleiding geboden. De aanbieder biedt ondersteuning aan in totaal 170 jeugdigen op basis van de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (voor jeugdigen ouder vanaf 18 jaar). De verdeling is ongeveer 45% Wmo en 55% Jeugdwet.

De inspectie heeft de set met 24 kernverwachtingen voor jeugdhulp zonder verblijf, getoetst. OOK Begeleiding voldeed op het moment van het toezicht aan 18 van de 22 onderzochte verwachtingen uit het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd. Twee verwachtingen zijn niet beoordeeld.

Verbetering is nodig op de volgende criteria:

  • Jeugdigen en hun ouders kunnen gebruikmaken van een onafhankelijke vertrouwenspersoon.
  • Jeugdigen en hun ouders kunnen een klacht indienen bij een onafhankelijke klachtencommissie.
  • De aanbieder biedt professionals de mogelijkheid kennis en vaardigheden actueel te houden.
  • De aanbieder beschikt over een actuele Verklaring Omtrent Gedrag van personen die structureel contact hebben met jeugdigen of hun ouders.

Hiernaast formuleerde de inspectie aandachtspunten op de volgende criteria:

  • Professionals werken volgens de richtlijnen van de beroepsgroep.
  • Professionals werken doelgericht en planmatig.
  • Professionals schatten de veiligheidsrisico’s van de jeugdigen systematisch in.
  • Professionals bewaken de gemaakte afspraken over het beperken van de veiligheidsrisico’s.
  • De aanbieder registreert en analyseert incidenten en voert naar aanleiding van de analyse verbeteringen door.

De inspectie verwacht dat OOK Begeleiding bovenstaande verbeter- en aandachtspunten vertaalt in een verbeterplan met concrete maatregelen om de geconstateerde tekortkomingen op te heffen, inclusief termijnen waarbinnen deze maatregelen geïmplementeerd zijn. Dit verbeterplan moet voor 5 januari 2021 aan de inspectie worden verzonden. Het plan wordt getoetst op volledigheid, ambitie en realisme. Op basis van dit plan bepaalt de inspectie het vervolgtoezicht.