Boerderij De Huppe, Zwolle

In september 2020 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd toezicht uit bij Boerderij De Huppe. Doel van het toezicht was om te bepalen of Boerderij De Huppe verantwoorde jeugdhulp biedt.

Boerderij De Huppe staat sinds 2009 als maatschap ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 081905050000. Boerderij De Huppe is een leer-werkboerderij en biedt leerwerktrajecten en/of dagbesteding aan mensen met een autismespectrumstoornis, mensen met niet aangeboren hersenletsel en ouderen. Boerderij De Huppe verleent hulp op grond van de Jeugdwet als onderaannemer van Zorgcoöperatie Klaver4you. Voor de volwassen deelnemers is Boerderij De Huppe onderaannemer van de Omegagroep, Stichting De Sprank, InteraktContour, Philadelphia, Frion en Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Zwolle. Boerderij De Huppe biedt geen 24-uurs verblijf.

Boerderij De Huppe voldeed op het moment van het toezicht aan 26 van de 29 onderzochte verwachtingen uit het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd. Eén verwachting is niet beoordeeld. Aan twee verwachtingen voldeed Boerderij De Huppe niet. Bij vier verwachtingen formuleerde de inspectie een aandachtspunt. De inspectie formuleerde een ‘good practice’ voor wat betreft het doorvoeren de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Verbetering is nodig op de volgende punten:

  • Professionals schatten de veiligheidsrisico’s van de jeugdigen systematisch in.
  • Professionals bepalen mede op basis van de veiligheidsrisico’s de in te zetten hulp.

Boerderij De Huppe heeft de inspectie laten weten dat ze verbetermaatregelen zal nemen. De inspectie acht Boerderij De Huppe in staat om verantwoorde hulp te bieden en vertrouwt erop dat Boerderij De Huppe, samen met hoofdaannemer Zorgcoöperatie Klaver4you, concrete verbetermaatregelen doorvoert om aan alle verwachtingen te voldoen en blijft de ontwikkelingen volgen vanuit haar reguliere toezichtrol.