De kwaliteit van de zorg voor cliënten van Harten Hoeve B.V., West Betuwe en Buren

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Wmo-toezichthouder van de GGD Gelderland-Zuid deden in april 2020 onderzoek bij Harten Hoeve B.V. naar twee normen die eerder als onvoldoende werden beoordeeld: de kwaliteit van de afwegingen rond de zorg en de aanwezigheid van voldoende deskundig personeel.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (inspectie) gaf de organisatie in december 2019 een aanwijzing om de tekortkomingen op die normen op te heffen. Eerder onderzoek bij Harten Hoeve B.V. door beide toezichthouders vond plaats in februari en oktober 2019.

Harten Hoeve B.V. is een zorgmanege met zeven woonlocaties in de gemeenten West Betuwe en Buren. De organisatie biedt hulp aan 68 cliënten, van wie er 24 wonen bij Harten Hoeve B.V.

Harten Hoeve B.V. voldeed op het moment van de hertoets in april 2020 aan de volgende norm:

  • Zorgverleners maken hun professionele afwegingen over de benodigde zorg en ondersteuning op basis van gesignaleerde risico’s, wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt.

Harten Hoeve B.V. voldeed op het moment van de hertoets in april 2020 niet aan de norm:

  • De zorgaanbieder zorgt dat er voldoende deskundige zorgverleners beschikbaar zijn, afgestemd op de aanwezige cliënten en actuele zorgvragen.

Op basis van de hertoets concludeert de inspectie, dat Harten Hoeve B.V. gedeeltelijk voldoet aan de vereisten in de aanwijzing van december 2019. Maar, in afwijking van de vereisten in de aanwijzing, is Harten Hoeve B.V. er niet in geslaagd om binnen de gestelde termijn van vier maanden de deskundigheid van het personeel voldoende te verhogen. Tijdens de hertoets is gebleken, dat de situatie rond het coronavirus mede oorzaak is voor het niet volledig voldoen aan de vereisten van de aanwijzing.

Op basis van de hertoets en de vervolgontwikkelingen moet de inspectie het vervolgtraject bepalen voor de door Harten Hoeve B.V. verleende jeugdhulp in de zin van de Jeugdwet en zorg op basis van de Wet langdurige zorg.

De inspectie heeft, alles overziend, het voornemen een vervolgaanwijzing op te leggen aan Harten Hoeve B.V. om ervoor te zorgen dat de organisatie alsnog gaat voldoen aan de resterende onderdelen van de aanwijzing. Harten Hoeve B.V. wordt hierover geïnformeerd.