Casusonderzoek Rotterdam Onderzoek na overlijden van een kind

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid ontvingen in maart 2019 een melding van het overlijden van een kind in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. De vader wordt verdacht van het om het leven brengen van zijn kind.

De inspecties concluderen niet dat het overlijden van het kind voorkomen kon worden als partijen alle informatie deelden, aannames verifieerden en waar nodig hadden gemeld bij Veilig Thuis. De aanwezige signalen kwamen naar voren in een zeer korte periode en betroffen niet een acuut gevaar vanuit de vader richting zijn kind.

De inspecties verwachten dat de betrokken organisaties een verbeterplan opstellen voor de in het rapport genoemde aanbevelingen. Daarbij verzoeken de inspecties hen over een half jaar een gezamenlijk resultaatsverslag aan te leveren waaruit moet blijken dat de aanbevelingen zijn geïmplementeerd.

Zowel in dit onderzoek als in eerdere onderzoeken constateren de inspecties dat het professioneel signaleren van onveiligheid, door het tijdig en op de juiste wijze gebruiken van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, nog niet bij alle partijen breed in het veld onderdeel uitmaakt van de standaard werkwijze. De inspecties gaan in 2020 onderzoek doen naar het gebruik van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bij organisaties die onder hun toezicht vallen.