Hertoets Harten Hoeve B.V. met reactie Harten Hoeve B.V.

Bij een gezamenlijk toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Wmo-toezichthouder van de GGD Gelderland-Zuid in februari 2019 voldeed Harten Hoeve B.V. aan één van de zeven beoordeelde normen. Harten Hoeve B.V. voldeed op het moment van de hertoets in oktober 2019 aan vijf van de zeven beoordeelde normen.

Harten Hoeve B.V. dient verbetering aan te brengen op de volgende twee normen:

  1. Zorgverleners maken hun professionele afwegingen over de benodigde zorg en ondersteuning op basis van gesignaleerde risico’s, wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt.
  2. De zorgaanbieder zorgt dat er voldoende deskundige zorgverleners beschikbaar zijn, afgestemd op de aanwezige cliënten en actuele zorgvragen.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bepaalt het vervolgtraject voor de door Harten Hoeve B.V. verleende jeugdhulp in de zin van de Jeugdwet en zorg op basis van de Wet langdurige zorg. De inspectie is van mening dat het ontbreken van deskundige zorgverleners een tekortkoming is bij Harten Hoeve B.V. die grote risico’s met zich meebrengt. Door deze tekortkoming blijft passende hulp en zorg uit. Gelet op het niet (structureel) aantrekken van de benodigde deskundige zorgverleners om passende hulp en zorg te realiseren heeft de inspectie er geen vertrouwen in dat Harten Hoeve B.V. zonder bestuursrechtelijke maatregel van de inspectie op korte termijn zal voldoen aan de normen voor verantwoorde jeugdhulp en goede zorg op het thema deskundige zorgverlener.

Reactie Harten Hoeve B.V. op conclusie hertoets

De HartenHoeve is blij dat de inspectie de verbeteringen op basis van oa de HKZ certificering heeft gesignaleerd. Ondanks de gemeten tevredenheid van de cliënten benadrukt inspectie dat twee (van de zeven) normen onvoldoende zijn, gevolgd door een buitenproportionele maatregel. De rapportage heeft voor de medewerkers van de HartenHoeve een grote impact en zal opnieuw gevolgen hebben voor besluiten van plaatselijke gemeenten. De HartenHoeve zal met grote inzet zich blijven hard maken voor zorg op maat en het welzijn van de cliënten.

Hoewel de HartenHoeve altijd respectvol en zorgvuldig is omgegaan met bezoek en conceptrapportages van inspectie, is deze naar mening van de HartenHoeve  niet uitgegaan van vertrouwen, zoals beschreven in het IGJ-afwegingskader. HartenHoeve meent dat enkele conclusies zijn gebaseerd op feitelijke onjuistheden en foutieve interpretaties van normen. Normen die voor de HartenHoeve uitgangspunten in de zorg zijn en op grond waarvan HartenHoeve haar zorg monitort en uitvoert. 

De bestuurder overweegt dan ook een officiële klacht in te dienen tegen de werkwijze en getrokken conclusies van inspectie. HartenHoeve zal zoals altijd goede en persoonsgerichte zorg geven en heeft inmiddels de twee volgens de IGJ onvoldoende beoordeelde normen op orde. Een uitgebreider commentaar zal te vinden zijn op de site: www.hartenhoeve.nl

De bovenstaande tekst is de reactie van de ondertoezichtgestelde op toezichtsinformatie van de IGJ en/of de opgelegde maatregel door de IGJ. Deze reactie is geen oordeel van de IGJ, of informatie afkomstig van de IGJ. De inhoud komt dan ook geheel voor rekening en risico van de zorgaanbieder. De reactie mag maximaal 200 woorden omvatten.