Crisisdiensten in de zorgketen van de acute geestelijke gezondheidszorg 2017-2018

In deze toezichtronde, in de periode september 2017 – mei 2018, heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zich op 14 crisisdiensten gericht. Daarom kunnen de resultaten niet als representatief worden beschouwd voor alle crisisdiensten in Nederland. De resultaten van deze toezichtronde laten zien dat de bezochte crisisdiensten over het algemeen voldoen aan de huidige veldnormen om goede en veilige zorg te bieden. De inspectie zag geen reden handhavingsmaatregelen te treffen en gaat ervan uit dat de raden van bestuur en het management van de crisis- diensten op basis van de inspectiebevindingen voortvarend de zorg verder verbeteren. Wel zijn instellingen gevraagd verbetermaatregelen te treffen. Verbeteringen kunnen in het bijzonder worden doorgevoerd in het medicatiebeleid, het scholingsbeleid, het melden van incidenten in de zorg en het naleven van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.