Instellingen in ouderenzorg hygiene en infectiepreventie

Tussen september 2013 en juni 2014 bezocht de inspectie 42 instellingen in de ouderenzorg. Uit dit tweede inspectieonderzoek naar hygiëne en infectiepreventie in de intramurale ouderenzorg komen dezelfde conclusies naar voren als uit het eerste onderzoek.

Op basis van deze resultaten komt de inspectie tot het oordeel dat er bij de instellingen onvoldoende urgentiebesef is en dat zij niet hun verantwoordelijkheid nemen.

De inspectie vraagt het veld om maatregelen te nemen om de hygiëne en infectiepreventie snel op orde te brengen. Daarnaast doet de inspectie aanbevelingen om snel te komen tot een werkwijze die patiënten veilige zorg  biedt. De inspectie zal hierover met het veld in gesprek  gaan en afspraken maken. De komende jaren ziet de inspectie toe of instellingen handelen naar de gemaakte afspraken en of de doelstellingen gehaald worden.