Factsheet toezicht aanbieders Wmo-ondersteuning bij Wzd en Wvggz

Op 1 januari 2020 treden de Wet zorg en dwang en de Wet verplichte ggz in werking. Deze wetten zorgen ervoor dat het wettelijk kader voor onvrijwillige of verplichte zorg beter aansluit bij de huidige zorgbehoefte van cliënten en de context waarin ondersteuning wordt geleverd.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is belast met het toezicht op de uitvoering van de Wzd en de Wvggz. Ook een Wmo-aanbieder die uitvoering geeft aan de Wzd of de Wvggz valt, voor wat betreft de uitvoering van deze wetten, onder het toezicht van de IGJ. De IGJ kan bijvoorbeeld toetsen of de verplichte of onvrijwillige zorg proportioneel en voldoende onderbouwd wordt ingezet. De Wmo-toezichthouder blijft verantwoordelijk voor het toezicht op naleving van de (kwaliteits)eisen die voortvloeien uit de Wmo.