Specialistische verpleging en zorg voor kinderen thuis

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft het functioneren van de zorgnetwerken rondom kinderen in beeld gebracht. Het gaat om kinderen die zorg thuis, in de eigen omgeving krijgen en waar de specialist in het ziekenhuis verantwoordelijk blijft voor de zorg. Vaak zijn er meerdere zorg- en hulpverleners betrokken bij de zorg voor deze kinderen. De inspectie toetste de kwaliteit van de zorg en ook de samenhang en de samenwerking in de zorgnetwerken van deze kinderen. Lees meer over dit onderzoek in het rapport en de factsheet ‘Specialistische verpleging en zorg thuis vraagt veel van het netwerk, en is belangrijk voor het kind’.

Een voorbeeld

Een kind krijgt een infuusbehandeling thuis en gaat ook naar school. De vraag is dan of de omgeving weet waar zij op moet letten of wat zij moet doen? Bijvoorbeeld op het gebied van hygiëne. Komt de thuiszorg eventueel ook zorg verlenen op school? En heeft de leraar ook een taak? Kortom: er zijn veel zaken die moeten worden afgestemd en overgedragen in het netwerk.

Zorgnetwerk van een kind

Belangrijkste verbeterpunten

Achtervang voor ouders nodig

Ouders spelen een belangrijke rol in de zorg thuis. Ze nemen vaak een groot deel van de zorg op zich, maar ook de regie en de coördinatie. Het is belangrijk om ouders daarin te ondersteunen met oplossingen op maat. Voldoende professionals en achtervang door professionals zijn daarbij van essentieel belang. Er moeten voldoende kinderverpleegkundigen zijn en er moet (respijt) zorg in de regio worden geboden.

De medische lijn moet duidelijk belegd zijn

Er moet meer duidelijkheid komen over de manier waarop de (kinder)arts zijn/haar rol invult als eindverantwoordelijke. De huisarts is weinig in beeld. Om taken te verdelen tussen de kinderarts en de huisarts is afstemming nodig. Ook is er meer afstemming nodig tussen de kinderarts en de kinderverpleegkundige. Hoe geeft het zorgnetwerk invulling aan de gezamenlijke regie van ouders en de kinderarts?

Andere verbeterpunten

  • Goede samenwerking tussen professionals is noodzakelijk, mede gezien de bestaande arbeidsproblematiek.
  • Meer eenheid in beleid is nodig: regelmatig overleg, afstemming en evaluatie zijn noodzakelijk. Dat geldt zowel binnen zorginstellingen als met de zorgverleners in het netwerk. Hiervoor moet tijd en ruimte zijn.
  • Indicatiestelling van de zorg: er zijn meer uitgewerkte richtlijnen nodig voor verpleegkundigen en meer duidelijkheid over de invulling van gebruikelijke zorg.
  • De zzp’ers die worden ingezet moeten voldoen aan wet- en regelgeving (bijvoorbeeld (gezamenlijke) dossiervoering).
  • Medicatieveiligheid verdient aandacht: in het zorgnetwerk zijn vaak meerdere voorschrijvers en apothekers betrokken. Ze dienen hun rol goed op te pakken. Er moet een actueel medicatieoverzicht zijn als zorgverleners betrokken zijn bij de medicatietoediening. 

De inspectie vraagt van de branche- en beroepsorganisaties om aan de slag te gaan met de verbeterpunten. Daarnaast verwacht de inspectie dat de individuele netwerkpartners de specifiek voor hen geldende verbeterpunten oppakken.

©HH

Over het algemeen is de specialistische verpleging en zorg voor deze kinderen thuis, in de eigen omgeving goed mogelijk. De zorg- en hulpverleners zijn zeer betrokken. Zij doen er alles aan om het voor het kind en de ouders thuis goed te laten verlopen. Het is belangrijk om dat zo te houden. Tegelijkertijd zien we dat de netwerkzorg rondom deze kwetsbare kinderen beter kan en moet.