CBS: Update door- en uitstroomcijfers participatie zonder startkwalificatie 2019

Op basis van de geactualiseerde gegevens van het CBS zien de samenwerkende inspecties binnen Toezicht Sociaal Domein (TSD) dat het aandeel jongvolwassenen dat doorstroomt naar vervolgonderwijs stabiel hoog is, namelijk zo’n 50 procent. Vanuit het Voortgezet Speciaal Onderwijs en Praktijkonderwijs stromen veel leerlingen door naar het Entree-onderwijs. Voor de jongvolwassenen die niet doorstromen naar vervolgonderwijs, maar uitstromen naar de arbeidsmarkt hebben de inspecties gekeken naar de volgende drie uitstroommogelijkheden: werk, uitkering en geen werk en geen uitkering.