Wetenschappelijke verankering

IGJ hecht belang aan wetenschappelijk onderzoek op het terrein van toezicht. Daarom financiert IGJ een bijzondere leerstoel bij de Erasmus Universiteit: de leerstoel Overheidstoezicht op kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg.

Het wetenschappelijk onderzoek van de IGJ is nauw verbonden aan de leerstoel. Het doel van deze onderzoeken is om het toezicht ‘evidence based’ te professionaliseren. Zo evalueren wij de praktijk van het toezichthouden en onderzoekt IGJ de effectiviteit van haar toezicht. De uitkomsten van dit onderzoek gebruikt de inspectie om toezichtmethoden verder te ontwikkelen. Ook draagt de bijzondere leerstoel bij aan uitbreiding en verspreiding van wetenschappelijke kennis over toezicht.

Onderzoek

IGJ wil een lerende organisatie zijn, waarin verbetering van de effectiviteit van ons toezicht en de verdere professionalisering van onze medewerkers de uitgangspunten zijn. Onderzoek naar de werking van ons toezicht levert hier een bijdrage aan.

De inzichten zijn direct bruikbaar in de praktijk en vormen een belangrijke voeding voor de ontwikkeling van ons inspectiewerk. Ook stelt het onderzoek  IGJ in staat aan de samenleving verantwoording af te leggen over de gekozen aanpak en de effecten daarvan op de zorg. De wetenschappers voeren het onderzoeksprogramma van IGJ uit in nauwe samenwerking met onze inspecteurs. 

Binnen het onderzoeksprogramma wordt zowel langlopend als kortlopend onderzoek uitgevoerd. Kortlopend onderzoek heeft als voordeel dat IGJ wendbaar kan reageren op actuele thema’s. Langlopend onderzoek heeft als voordeel dat thema’s verder uitgediept kunnen worden , wat bijdraagt aan structurele kennisontwikkeling.

Co-creatie

In het doen van onderzoek naar onze praktijk en effectiviteit draait het om ‘co-creatie’. Vanuit de toezichtpraktijk komen diverse onderzoeksvragen naar voren, die samen met wetenschappers worden uitgewerkt in concrete onderzoeksvoorstellen. De actuele ontwikkelingen in de gezondheidszorg spelen hierin een belangrijke rol.

De onderzoeksprogrammering is afgestemd op de ambitie van IGJ om zich voortdurend te ontwikkelen tot een toezichthouder die weet met welke actie zij welk effect bereikt.

Ook tijdens de uitvoering van de onderzoeken is co-creatie het uitgangspunt. Door samenwerking tussen wetenschappelijk onderzoekers, ervaringsdeskundigen en eindgebruikers in een open, actief en creatief proces ontstaat meerwaarde. Al tijdens het onderzoek worden onderzoeksresultaten gedeeld en wordt gezamenlijk gekeken hoe de opgedane kennis en inzichten kunnen worden verspreid en benut.