Wetenschappelijke verankering

IGJ hecht belang aan wetenschappelijk onderzoek op het terrein van toezicht. Daarom financiert IGJ een bijzondere leerstoel bij de Erasmus Universiteit: de leerstoel Overheidstoezicht op kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg.

De Academische Werkplaats Toezicht (AWT) is nauw verbonden aan de leerstoel. AWT is een samenwerkingsverband tussen  IGJ en vier academische onderzoeksinstituten. Het doel van deze samenwerking is om het toezicht ‘evidence based’ te professionaliseren.

Zo evalueert AWT de praktijk van het toezichthouden en onderzoekt IGJ  de effectiviteit van haar toezicht. De uitkomsten van dit onderzoek gebruikt de inspectie om toezichtmethoden verder te ontwikkelen.

Ook draagt AWT bij aan uitbreiding en verspreiding van wetenschappelijke kennis over toezicht.

Onderzoeksinstituten van AWT

Binnen AWT werkt IGJ samen met vier onderzoeksinstituten en ZonMw. Onderzoek dat binnen  AWT wordt uitgevoerd loopt via het programma Effectief toezicht van ZonMw.

Een beoordelingscommissie van ZonMW beoordeelt de kwaliteit van de ingediende onderzoeksvoorstellen. AWT is een dus een gemeenschappelijke werkplaats, samengesteld uit:

IGJ wil een lerende organisatie zijn, waarin verbetering van de effectiviteit van ons toezicht en de verdere professionalisering van onze medewerkers de uitgangspunten zijn. Onderzoek naar de werking van ons toezicht levert hier een bijdrage aan.

De inzichten zijn direct bruikbaar in de praktijk en vormen een belangrijke voeding voor de ontwikkeling van ons inspectiewerk. Ook stelt het onderzoek  IGJ in staat aan de samenleving verantwoording af te leggen over de gekozen aanpak en de effecten daarvan op de zorg. De vier onderzoeksinstituten voeren het onderzoeksprogramma van IGJ uit in nauwe samenwerking met onze inspecteurs. 

Binnen AWT wordt zowel langlopend als kortlopend onderzoek uitgevoerd. Kortlopend onderzoek heeft als voordeel dat IGJ wendbaar kan reageren op actuele thema’s. Langlopend onderzoek heeft als voordeel dat thema’s verder uitgediept kunnen worden , wat bijdraagt aan structurele kennisontwikkeling.

Co-creatie

In AWT draait het om ‘co-creatie’. Vanuit de toezichtpraktijk komen diverse onderzoeksvragen naar voren, die samen met de wetenschappelijk onderzoekers worden uitgewerkt in concrete onderzoeksvoorstellen. De actuele ontwikkelingen in de gezondheidszorg spelen hierin een belangrijke rol.

De onderzoeksprogrammering is afgestemd op de ambitie van IGJ om zich voortdurend te ontwikkelen tot een toezichthouder die weet met welke actie zij welk effect bereikt.

Ook tijdens de uitvoering van de onderzoeken is co-creatie het uitgangspunt. Door samenwerking tussen wetenschappelijk onderzoekers, ervaringsdeskundigen en eindgebruikers in een open, actief en creatief proces ontstaat meerwaarde. Al tijdens het onderzoek worden onderzoeksresultaten gedeeld en wordt gezamenlijk gekeken hoe de opgedane kennis en inzichten kunnen worden verspreid en benut.