Programma en kenniscollecties

Alle wetenschappelijke onderzoeken die  de IGJ laat uitvoeren, zijn gericht op één of meer van onze vier toezichtvragen: waar zijn we?, hoe blijven we op de hoogte van wat er gebeurt?, wat betekent de informatie die we krijgen? en hoe kunnen we de setting positief beïnvloeden?

 1. De setting verkennen: Waar zijn we?
 2. Data vergaren: Hoe blijft de inspectie op de hoogte van wat er gebeurt?
 3. Data duiden: Wat betekent de informatie die de inspectie krijgt?
 4. Actie: Hoe kan IGJ de setting positief beïnvloeden?

Met behulp van onderzoek op het gebied van deze vier kernvragen wil IGJ leren hoe zij haar toezicht op de beste manier kan inzetten, zodat de inspectie optimaal bijdraagt aan de kwaliteit van zorg en jeugdhulp in Nederland. Hoe kan de IGJ effectief:

 1. een situatie in beeld krijgen?
 2. relevante databronnen voor toezicht identificeren?
 3. deze data duiden?
 4. toezichtinterventies ontwikkelen?

Daarna bekijken we wat dit van IGJ vergt als organisatie in termen van maatschappelijke meerwaarde. En, welke competenties vraagt het (nieuwe) toezichtvraagstuk van inspecteurs.

Hieronder lees je meer over de vier kernvragen en wat voor soort onderzoek hierbij hoort.

1. De setting verkennen: Waar zijn we?

Dit is de eerste kernvraag bij toezicht. Waar zijn we?
IGJ weet nog te weinig om te kunnen handelen, soms niet eens of toezicht nodig is. We willen een indruk krijgen van dingen als:

 • Spelers in het toezichtveld
 • Doelen van de geleverde zorg / hulp
 • Belangen van de verschillende partijen
 • Problemen die worden ervaren
 • Risico’s die er zijn
 • Aangrijpingspunten voor IGJ

Kenniscollectie
Bekijk onze kenniscollectie voor alle onderzoeken en publicaties die horen bij De setting verkennen

2. Data vergaren: Hoe blijven we geïnformeerd?

Dit is de tweede kernvraag bij toezicht: hoe blijven we op de hoogte van wat er gebeurt? We hebben adequate data nodig voor toezicht want IGJ kan als toezichthouder niet overal bij zijn. Dat willen we ook niet, want dan zou de inspectie zorgverleners in de weg lopen en daar zijn patiënten niet bij gebaat.

Daarom zoeken we naar manieren waarmee we ook op afstand vinger aan de pols kunnen houden. 'Welke informatie heeft IGJ nodig om erop te kunnen toezien dat patiënten en cliënten goede zorg krijgen?'. Daarvoor is het nodig zicht te hebben op:

 • Vormen van data
 • Kwantitatief / kwalitatief onderscheid van data
 • Bronnen van data
 • Extractie van data
 • Kosten van data
 • Invloed van data op besluiten en afweging

Een belangrijke bron van informatie voor de inspectie zijn betrokken mensen. Juist betrokken mensen kunnen de inspectie veel vertellen over de kwaliteit van de zorg en signalen geven over waar het misgaat in de zorg.

IGJ heeft in de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar welke informatie van betrokken mensen voor de inspectie belangrijk is en hoe we deze informatie kunnen verzamelen.

Kenniscollectie
Bekijk onze kenniscollectie voor onderzoeken en publicaties die horen bij Data vergaren

3. Data duiden: Wat is de betekenis van onze data?

Dit is de derde kernvraag bij toezicht: hoe maken we informatie of kennis van de beschikbare data?
Om goed toezicht te houden is voor ons belangrijk om de informatie die we krijgen te begrijpen. Soms is dat eenvoudig, maar vaak is het ingewikkeld. Omdat je er op meerdere manieren naar kan kijken en meerdere betekenissen aan kan geven.

Bijvoorbeeld: is een hoog aantal incidentmeldingen een signaal voor onveilige zorg of een signaal voor een open meldcultuur? We zoeken uit hoe we:

 • Ruis van signaal kunnen onderscheiden
 • Data moeten begrijpen
 • Op grond van data kunnen afwegen, oordelen en besluiten

Kenniscollectie
Bekijk onze kenniscollectie voor alle ondrzoeken en publicaties die horen bij Data duiden

4. Actie: Hoe creëren we beweging?

De vierde en laatste kernvraag bij toezicht is: hoe kan IGJ de setting positief beïnvloeden?
Als toezichthouder heeft IGJ invloed op de omgeving waarop zij het toezicht richt. We hebben verschillende mogelijkheden om het gedrag van zorgaanbieders te veranderen. IGJ moet slim zijn om met beperkte middelen (geld en personeel) een zo groot mogelijk effect te hebben met daarbij zo min mogelijk belasting voor de zorgaanbieders. Energie die we in toezicht steken, steken we niet in zorg.

We weten dat een hoge druk van buiten negatief kan werken op de intrinsieke motivatie. Als iets moet van een ander, heb je er minder zin in. Het is voor de inspectie een uitdaging om in elke situatie de juiste balans te vinden tussen deze factoren. En om zodanig te handelen dat de kwaliteit van zorg daadwerkelijk en duurzaam verbetert.

Daarom onderzoekt IGJ haar eigen handelen: wat is de beste toezichtstrategie met maximaal effect op kwaliteit en veiligheid van zorg. En, wat is de (meer)waarde daarvan voor patiënt, professional, publiek en politiek? Daarom wil IGJ er op basis van onafhankelijk onderzoek achter zien te komen wat wel en wat niet van invloed is op het effect van haar toezichtinterventies.

Kenniscollectie
Bekijk onze kenniscollectie voor alle onderzoeken en publicaties die horen bij Actie