Fusie Inspectie Jeugdzorg en Inspectie voor de Gezondheidszorg

Per 1 oktober 2017 zijn de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg gefuseerd tot één organisatie: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting. De toevoeging ‘in oprichting’ is omdat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd wettelijk gezien nog geen formele naam is. We zijn in afwachting van een besluit van de Tweede Kamer en Eerste Kamer hierover.

Waarom een fusie?

Sinds de invoering van de nieuwe Jeugdwet op 1 januari 2015 zijn de inspecties samen verantwoordelijk voor het toezicht op de jeugdhulp. De al bestaande samenwerking is daardoor geïntensiveerd. Het was dan ook een logische vervolgstap om als één organisatie verder te gaan. De nieuwe Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting kan effectief toezicht houden op het brede veld van professionals en organisaties in de gezondheidszorg en de jeugdhulp.

Nieuwe contactgegevens

Door de fusie verandert een deel van de contactgegevens per 1 oktober. De nieuwe contactgegevens zijn:

Bezoekadres: Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht
Postadres: Postbus 2518, 6401 DA Heerlen
Telefonisch: 088 120 5000 (tussen 9.00 en 17.00 uur)
E-mail: meldpunt@igj.nl
Website: www.igj.nl
Twitter: @IGJnl

De e-mailadressen van alle medewerkers veranderen. Waar nu naammedewerker@inspectiejz.nl of naammedewerker@igz.nl staat, wordt dat naammedewerker@igj.nl.

Wat betekent de fusie voor u?

Voor instellingen voor jeugdhulp en voor zorgaanbieders die zowel zorg als jeugdhulp aanbieden, wordt het toezicht vanaf 1 oktober 2017 uitgevoerd door één inspectie.

Dat betekent één toetsingskader, één werkwijze en één beleid voor handhaving en tuchtrecht. In veel gevallen was hier – vanwege de nauwe samenwerking – al sprake van.

Voor veel aanbieders in de gezondheidszorg zal er qua toezicht op korte termijn weinig veranderen. Hetzelfde geldt voor de samenwerking met o.a. gemeenten, koepelorganisaties en andere inspecties: deze samenwerking wordt gewoon voortgezet.

Organisatorische veranderingen

De fusie leidt ook tot een aantal organisatorische veranderingen. Het nieuwe organogram laat zien hoe de organisatie er per 1 oktober uitziet.