Informatie- en Meldingencentrum

Het Informatie- en Meldingencentrum bestaat uit het Meldpunt (MP), het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ) en Administratie & Digitale Informatievoorziening (ADIV).

Meldpunt

Het Meldpunt IGJ ontvangt en registreert alle vragen, klachten, informatie en meldingen van interne en externe partijen die bij IGJ binnenkomen. Het Meldpunt IGJ beoordeelt de binnengekomen informatie, bepaalt hoe urgent de zaak is en adviseert de inspecteurs van de IGJ over de behandeling.

Daar waar mogelijk behandelt het Meldpunt IGJ de zaak zelf. Het Meldpunt IGJ bewaakt in samenwerking met de toezichtafdelingen actief de voortgang. Zo draagt het Meldpunt IGJ bij aan efficiënt toezicht op de gezondheidszorg.

Het Meldpunt IGJ werkt samen met andere partijen en deelt informatie zowel intern als extern. Het Meldpunt IGJ streeft na dat iedereen die contact zoekt snel, adequaat en deskundig wordt geholpen.

Landelijk Meldpunt Zorg

Burgers met vragen en klachten over de zorg kunnen bij het Landelijke Meldpunt Zorg (LMZ) terecht voor advies en begeleiding. LMZ richt zich zowel op de gehele zorg- als de jeugdsector: dus ook jeugdhulp, jeugdreclassering en jeugdbescherming. LMZ behartigt niet het belang van de klager, maar kijkt of een zorg- of hulpaanbieder goed omgaat met het incident en de klacht. LMZ zorgt daarmee voor een professionele, transparante klachtafhandeling. Sinds 2017 is het LMZ een onderdeel van Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

De hoofdtaken van het LMZ zijn:

  1. Het informeren en adviseren van burgers met (klacht gerelateerde) vragen en klachten over de zorg.  
  2. Het in de gaten houden van tijdige klachtafhandeling door zorgaanbieders.  
  3. Monitoren van onderzoeken die door de IGJ worden ingesteld naar aanleiding van burgerklachten.  
  4. Het opstellen van een jaarlijks extern te publiceren klachtbeeld.

Ongeveer 20% van de klachten zet het LMZ jaarlijks door naar inspecteurs binnen de IGJ. Zij behandelen de klacht dan verder als een officiële melding van een incident. Wekelijks geeft het LMZ signalen/trends die zij ziet door aan inspecteurs binnen de IGJ.

Het LMZ gaat binnenkort deel uitmaken van het te vormen domein Frontoffice van de IGJ. In de Frontoffice worden alle vragen, klachten, informatie en meldingen ontvangen van burgers, zorginstellingen, overheidsinstellingen, beroepsbeoefenaren en fabrikanten.