Directie Beleid, Juridische Zaken, Communicatie en Bureau Opsporing en Boetes

De directie Beleid, Juridische Zaken, Communicatie en Bureau Opsporing en Boetes (BJCB) ondersteunt de IGJ als geheel en in het bijzonder de toezichtafdelingen van de IGJ.

Wij leveren tijdige en kwalitatief goede juridische ondersteuning op strategisch, tactisch en operationeel niveau. We zorgen ook voor goede, afgestemde en tijdige inbreng van de IGJ belangen en ideeën in de beleidsontwikkelings- en wetgevingsprocessen van het kerndepartement van VWS.

Ook ondersteunen wij de organisatie met advies en uitvoering van interne en externe communicatie. Zo dragen we bij aan een eenduidig zelfbeeld, een juiste profilering en een positieve reputatie. Onze inlichtingen- en opsporingseenheid spoort strafbare feiten op en legt zonodig bestuurlijke boetes op.

We werken veel samen met anderen, zowel intern als extern, vaak in multidisciplinaire teams. We houden een scherp oog op zowel de ontwikkelingen binnen IGJ als gebeurtenissen in de maatschappij en de politiek en reageren daar zo nodig op.

De directie bestaat uit de volgende afdelingen:

  • Bestuursondersteuning, Beleid & Strategie
  •  Juridische Zaken
  • Communicatie
  • Bureau Opsporing en Boetes

Bestuursondersteuning, Beleid & Strategie

Bruggen slaan tussen de toezichtpraktijk en de beleidspraktijk, dat is wat de afdeling Bestuursondersteuning, Beleid en strategie (BB&S) constant doet om de zorg te verbeteren. Wij verzorgen de IGJ-inbreng in beleids- en wet/regelgevingstrajecten van met name het ministerie van VWS (en soms andere ministeries). Ook verzorgen wij het antwoord op Kamervragen en bereiden wij debatten in de Tweede Kamer voor.

Dit doen wij in nauw contact met inspecteurs van IGJ en beleidsmedewerkers in Den Haag. Daarnaast ondersteunt BB&S het managementteam (MT) van IGJ bij overleggen en (interne) bestuurlijke vraagstukken. En wij verzorgen een laagdrempelige niet-juridiserende afhandeling van klachten van burgers en zorgaanbieders over de IGJ.

In onze adviezen staat altijd het bewaken van onze eigenstandige positie en onafhankelijke oordeelsvorming centraal.

Juridische Zaken

De afdeling Juridische Zaken (JZ) geeft juridisch advies aan inspecteurs en voert juridische procedures uit. De maatschappelijke en politieke aandacht voor handhaving door de inspectie op de kwaliteit en veiligheid van de zorg is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Wij vinden het dan ook belangrijk tijdig en kwalitatief goede juridische ondersteuning te bieden aan onze collega’s.

Het afdelingshoofd en de teamcoördinatoren zorgen voor gemeenschappelijke beleidsuitvoering, kennisoverdracht, intervisie, overlegstructuur en interne verantwoording.

Communicatie

De afdeling Communicatie ondersteunt de interne en externe communicatie van IGJ met onder meer communicatieadvies, woordvoering en online communicatie. Het is een krachtig opererende afdeling die intensief samenwerkt met elkaar en met collega’s van andere onderdelen van de inspectie, het ministerie van VWS, andere rijksinspecties en vele externe partijen

De afdeling coördineert de productie van alle communicatiemiddelen, bewaakt de huisstijl en zorgt voor zichtbaarheid op social media. Op de agenda van de afdeling staat momenteel: datacommunicatie, evenwichtigere communicatie over de staat van de zorg, het versterken van dialoog (met burgers en zorgverleners) en het communicatiever maken van de gehele organisatie.

Bureau Opsporing & Boetes

De afdeling Bureau Opsporing & Boetes (BOB) is de inlichtingen- en opsporingseenheid van de inspectie. Wij zorgen voor opsporing van strafbare feiten en het opleggen van bestuurlijke boetes. Daarvoor werken wij samen met een aantal ketenpartners zoals het OM, de Douane, de Directie opsporing van ISZW, de NVWA, de FIOD en de politie.