Samenwerking met andere toezichthouders

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd houdt toezicht op organisaties die zorg thuis verlenen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de zorg vanuit de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg en de Jeugdwet. Burgers krijgen daarnaast soms ook ondersteuning. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bieden van deze ondersteuning.

Het gaat dan bijvoorbeeld om begeleiding, dagbesteding, hulp bij het huishouden of beschermd wonen. Dit valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeenten houden zelf toezicht op deze ondersteuning. Bij netwerkzorg is vaak sprake van een combinatie van zorg en ondersteuning. Waar mogelijk werkt de inspectie daarom samen met de Wmo-toezichthouder.

Vorm van samenwerking

Bij het gebiedsgericht toezicht streeft de inspectie naar een actieve samenwerking met de Wmo-toezichthouder uit het gebied. Dit betekent bijvoorbeeld dat de inspectie eerst bij de Wmo-toezichthouder informeert wat er in de regio speelt. En of de Wmo-toezichthouder bepaalde Wmo-aanbieders recent heeft bezocht of binnenkort gaat bezoeken.

Meer informatie

Lees hier meer over de samenwerking tussen rijksinspecties, gemeenten en Wmo-toezichthouders. U vindt er een afsprakenkader, draaiboeken en informatie over het inspectieloket.

Daarnaast neemt IGJ deel aan een samenwerkingsverband met drie rijksinspecties in het sociaal domein. Dat zijn de Inspectie Veiligheid en Justitie, Inspectie van het Onderwijs en Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Samen vormen zij het Toezicht Sociaal Domein.

Binnen dit toezicht kijken de inspecties of het stelsel in de praktijk werkt zoals bedoeld. Krijgen kwetsbare burgers de benodigde zorg en ondersteuning? Is de zorg en ondersteuning passend? Is het ook effectief en samenhangend?