Visienota IGJ: samenwerking in zorgnetwerken vanzelfsprekend onderdeel van goede zorg

In de afgelopen jaren heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ) de basis gelegd voor toezicht op zorgnetwerken rond thuiswonende cliënten met meervoudige zorgbehoeften. De verwachting is dat het belang van goed functionerende zorgnetwerken voor thuiswonende cliënten de komende jaren toeneemt. In de visienota ‘Goede zorg in zorgnetwerken’ gaat de inspectie in op haar rol in dit veranderende zorglandschap. Dinsdag 3 juli heeft  IGJ deze visienota besproken in een dialoogsessie met branche- en beroepsorganisaties.

Ouderen en jongeren ontspannen op een plein in Tiel.
©Frank Broekhuizen / Nationale Beeldbank

Veranderende zorg

De zorg en maatschappij veranderen. Tegenwoordig krijgen mensen vaker en langer zorg thuis. De ontwikkelingen in het zorglandschap leiden ertoe dat de reikwijdte van zorg verandert. Deze ontwikkelingen vragen om zorg die over de grenzen van individuele zorgaanbieders, vakgebieden en sectoren heen gaat: zorg in zorgnetwerken.

Goede zorg betekent niet alleen dat de zorginhoudelijke kwaliteit voldoet aan de standaarden. Het betekent ook dat er goede samenwerking is in een zorgnetwerk. En het betekent dat de zorg is afgestemd op de behoefte van de cliënt en zijn naasten.

Korrie Louwes, hoofdinspecteur Maatschappelijke zorg
Korrie Louwes, hoofdinspecteur Maatschappelijke zorg


“De uitdaging voor de komende jaren is om goede samenwerking in zorgnetwerken net zo’n vanzelfsprekend onderdeel te laten zijn van goede zorg als zorginhoudelijke kwaliteit. Deze ambitie betrekt de inspectie in haar normale toezicht op zorgaanbieders. Daarin leggen wij meer accent op samenwerking in zorgnetwerken en op overdracht van zorg tussen zorgaanbieders.”

Rol van de inspectie

De inspectie houdt toezicht op zorgaanbieders uit verschillende sectoren. Daarom is de inspectie bij uitstek in staat om ook sector overstijgend te kijken naar de samenwerking tussen de betrokken zorgaanbieders in zorgnetwerken. De rol van de inspectie bij het toezicht op zorgnetwerken is ‘signaleren, agenderen en stimuleren’.

Deze rol past in het veranderende zorglandschap, waarin zorgnetwerken nog volop in ontwikkeling zijn. De inspectie wil met haar toezicht eraan bijdragen dat cliënten met meervoudige zorgbehoeften erop kunnen rekenen dat zij goede zorg vanuit een zorgnetwerk ontvangen.

Daarnaast wil de inspectie bereiken dat er een breed draagvlak in het veld is voor de wijze waarop de inspectie het toezicht op zorgnetwerken invult. En dat de inspectie en de Wmo-toezichthouder elkaar hierin weten te vinden.

Huib Cense, vice-voorzitter Federatie Medisch Specialisten is blij met de komst van het visienota:

“De inspectie laat hiermee zien dat ze goed weet wat er gaande is. Er vindt een kanteling plaats in de gezondheidszorg. Je zal zien dat in de toekomst zorg niet alleen meer georganiseerd wordt in het ziekenhuis maar zo dicht mogelijk bij de patiënt wordt aangeboden. Het betekent dat de kennis van de specialist zowel fysiek als digitaal wordt ingezet in het persoonlijke zorgnetwerk van de patiënt.”

Wat verwacht de inspectie van zorgaanbieders?

Alleen met een gezamenlijke inspanning van veel verschillende partijen kan goede zorg in zorgnetwerken werkelijkheid worden. De inspectie verwacht van zorgaanbieders dat zij in het veranderend zorglandschap niet alleen oog hebben voor de kwaliteit van de eigen organisatie, maar ook voor hoe zij samenwerken met andere zorgaanbieders in zorgnetwerken. Door goede samenwerking in zorgnetwerken, worden de risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg verkleind.