Kwetsbare oudere in Houten heeft spil in het netwerk nodig voor samenhang in de zorg thuis

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzocht hoe de netwerkzorg thuis aan kwetsbare ouderen is georganiseerd in de gemeente Houten. Zo keek zij naar de samenwerking en samenhang in overdracht, behandeling, zorg en ondersteuning thuis. Er is gesproken met twaalf patiënten die het afgelopen jaar kortdurend waren opgenomen in het Haltna huis in Houten. Deze patiënten zijn na ontslag naar huis gegaan en kregen zorg thuis. Ook sprak de inspectie met elf mantelzorgers en 34 zorg- en hulpverleners uit het netwerk van deze patiënten. De inspectie werkte in dit onderzoek samen met de stichting Zorg in Houten.

Dit onderzoek is voor de inspectie een proef om te kijken hoe zij het toezicht op netwerkzorg wil vormgeven.

Positief beeld: tevreden ouderen in Houten en goede bereidheid tot samenwerken

De inspectie kreeg over het algemeen een positief beeld van de netwerkzorg thuis bij kwetsbare ouderen. Op veel van de onderzochte thema’s gaat het goed in Houten. De netwerkzorg thuis sluit aan bij de behoefte van de ouderen. De ouderen hebben zo veel mogelijk zelf de regie over de zorg thuis. De mantelzorgers zijn wel kritischer over de netwerkzorg thuis dan de ouderen zelf. De inspectie zag ook dat sommige mantelzorgers zich (te) zwaar belast voelen. Het viel de inspectie op dat zorg- en hulpverleners in Houten graag met elkaar willen samenwerken. Maar de praktische uitvoering van deze samenwerking is soms nog lastig.

Coördinatie van het netwerk kan beter

De inspectie zag dat zorgcoördinatie en afstemming in het netwerk nog onvoldoende plaatsvindt. Hier is volgens de inspectie de meeste winst te behalen. De coördinatie in het netwerk kan bij de patiënt zelf liggen of bij iemand anders. Maar het is vaak niet duidelijk afgesproken wie precies de coördinatie in het netwerk heeft.

Er is ook meer samenhang nodig tussen de zorg die geboden wordt en de mogelijkheden tot ondersteuning vanuit de gemeente. De inspectie ziet hier nu een grote afstand tussen. Zorgverleners zijn vaak onbekend met de ondersteuners in het netwerk. Ook weten zij vaak niet wat de gemeente kan bieden. Daarnaast bereikt de gemeente kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers zelf ook nog onvoldoende.

Vervolgonderzoek in 2018

De betrokken partijen in Houten zijn aan de slag gegaan met de aanbevelingen uit het onderzoek van 2017. De inspectie heeft in het najaar van 2018 een kort vervolgonderzoek gedaan in Houten. Het doel van het vervolgonderzoek was om de volgende vraag te beantwoorden:

"In hoeverre voldoet de netwerkzorg thuis bij ouderen na eerstelijnsverblijf in Houten aan de norm voor coördinatie en afstemming?".

Lees de inspectiebrief aan Platform Duursaam Houten over het vervolgonderzoek.