Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) die onvrijwillige zorg krijgen. Daarnaast regelt deze wet de onvrijwillige opname. De Wzd is werking getreden per 1 januari 2020. De inspectie houdt toezicht op de naleving van deze nieuwe wet.

Voor wie geldt Wzd?

De Wzd geldt voor:

  • Mensen bij wie een ter zake kundig arts een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke beperking heeft vastgesteld.
  • Mensen met een Wlz-indicatie van het CIZ op grond van psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke beperking.

Nee, tenzij

Het uitgangspunt van de Wzd is dat onvrijwillige zorg niet wordt toegepast, tenzij het niet anders kan. De zorg voor ouderen met dementie en mensen met een beperking moet zoveel mogelijk op vrijwillige basis plaatsvinden. Soms kunnen mensen met dementie of een verstandelijke beperking niet (meer) zelf inschatten wat goed voor hen is. Zorgverleners helpen ze dan bij die keuzes. In het stappenplan van de Wzd staan de stappen die de zorgverantwoordelijke moet zetten bij de beoordeling of onvrijwillige zorg noodzakelijk is. In het stappenplan staat ook welke deskundigen de zorgverantwoordelijke daarbij moet betrekken.

Locatieregister

Zorgaanbieders die onvrijwillige zorg verlenen, moeten zich registreren in het online locatieregister Wvggz/Wzd van het ministerie van VWS.

Meer informatie

Op het informatiepunt dwang in de zorg van het ministerie van VWS staat meer informatie over de Wet zorg en dwang.