Wet verplichte ggz

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de ggz. De Wvggz geldt voor mensen bij wie een psychische stoornis leidt tot gedrag dat ernstig nadeel veroorzaakt voor henzelf of voor anderen. In de wet heten zij 'betrokkene'.

Verplichte zorg voorkomen

De nieuwe wet is primair gericht op het zo veel mogelijk voorkómen van verplichte zorg en, als dat niet mogelijk is, de inzet van zo weinig mogelijk dwang en een zo spoedig mogelijke afbouw. Bij verplichte zorg voor kinderen en jongeren is er extra aandacht voor mogelijke nadelige gevolgen van de verplichte op de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling op langere termijn.

Als er geen vrijwillige zorg mogelijk is om het risico op ernstig nadeel weg te nemen, kan de rechter verplichte zorg opleggen. Andere voorwaarden zijn dat de verplichte zorg:

  • De enige manier is om het ernstige nadeel weg te nemen;
  • Proportioneel is (in verhouding staat tot het op te lossen ernstig nadeel);
  • Effectief is (resultaat oplevert).

De Wvggz kent twee procedures om te komen tot verplichte zorg:

  • Een zorgmachtiging via de rechter;
  • Een crisismaatregel via de burgemeester.

Locatieregister

Zorgaanbieders die verplichte zorg verlenen, moeten zich registreren in het online locatieregister Wvggz/Wzd van het ministerie van VWS.

Meer informatie

Op het informatiepunt dwang in de zorg van het ministerie van VWS staat meer informatie over de Wvggz.