Samenwerking met gemeentelijk toezichthouders

Ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) kan per 1 januari 2020 ook onder de reikwijdte van de Wvggz of Wzd vallen. Dit is het geval als Wmo-aanbieders verplichte of onvrijwillige zorg verlenen.

De IGJ houdt toezicht op de uitvoering van de Wvggz en de Wzd, maar de Wmo-toezichthouder blijft verantwoordelijk voor het toezicht op naleving van de (kwaliteits)eisen die voortvloeien uit de Wmo 2015, lokale verordeningen, beleidsregels en contractafspraken. Daarom is het noodzakelijk om afspraken te maken tussen gemeenten, Wmo-toezichthouders en de IGJ. De afspraken over het toezicht op de Wzd en de Wvggz worden opgenomen in het reeds bestaande Afsprakenkader en draaiboek voor toezicht sociaal domein’ (2017). Het afsprakenkader en draaiboek worden geactualiseerd en aangevuld met informatie over de Wzd en de Wvggz. De nieuwe versie verschijnt naar verwachting begin 2020. VNG en IGJ hebben een factsheet opgesteld, vooruitlopend op het actualiseren van het afsprakenkader en de bijbehorende draaiboeken.

Toezicht naar aanleiding van signalen en meldingen in het kader van de Wzd of Wvggz

In het afsprakenkader en draaiboek is afgesproken dat de rijksinspecties, Wmo-toezichthouders en het college van B&W – indien relevant en toegestaan – signalen, meldingen en andere informatie over de kwaliteit van zorg of ondersteuning met elkaar uitwisselen. De IGJ kan op diverse manieren signalen binnen krijgen over aanbieders die (ook) Wmo-cliënten ondersteunen. Zo zijn de geneesheer-directeur (onder de Wvggz) dan wel de Wzd-arts (onder de Wzd), de zorgaanbieder en de zorgverantwoordelijke verplicht om (gegronde vermoedens van) ernstig tekortschietende zorg te melden bij de IGJ. Ook de patiëntvertrouwenspersoon en de familievertrouwenspersoon kunnen melding doen bij de inspectie, maar zij zijn hiertoe niet verplicht.

De Wmo-toezichthouder kan op haar beurt ook signalen aan de rijksinspecties doorgeven, indien er (vermoedelijk) sprake is van onvrijwillige of verplichte zorg bij de betreffende aanbieder. Als er nog geen bestaande contacten zijn, kan de Wmo-toezichthouder contact opnemen met de IGJ via het Inspectieloket Sociaal Domein of het Meldpunt van IGJ. De Wmo-toezichthouder kan ook controleren of een aanbieder al in het online locatieregister Wvggz/Wzd is opgenomen: https://locatieregister.dwangindezorg.nl/

Meer informatie hierover leest u in de factsheet Toezicht Wzd Wvggz voor Wmo domein.