Gegevensaanlevering verplichte en onvrijwillige zorg

In de Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) staat dat zorgaanbieders halfjaarlijks gegevens over het toepassen van verplichte en onvrijwillige zorg moeten aanleveren bij de inspectie. Het gaat om een digitaal overzicht en een analyse. De inspectie heeft nadere afspraken gemaakt over een aangepaste aanlevering van gegevens over 2020. Die afspraken staan op deze pagina.

Over welke gegevens gaat het?

In hoofdstuk drie van zowel de Regeling verplichte geestelijke gezondheidszorg (Rvggz) als de Regeling zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Rzd) van het ministerie van VWS staan de nadere eisen met betrekking tot de gegevensverwerking:

  • Digitaal overzicht
    Het digitaal overzicht moet in het bestandstype .xml worden aangeleverd. Welke gegevensvelden in het bestand moeten staan, staat in het ‘digitaal overzicht verplichte zorg’ (bijlage artikel 7 Regeling verplichte ggz) en het ‘digitaal overzicht onvrijwillige zorg’ (bijlage artikel 5 Regeling zorg en dwang).
  • Analyse
    De analyse moet digitaal worden aangeleverd in het bestandstype .pdf. Wat in de analyse hoort te staan, staat in hoofdstuk 3 van de Regeling verplichte ggz en de Regeling zorg en dwang.

Hoe gegevens aanleveren?

De gegevens levert u in twee aparte bestanden aan bij de inspectie via Mijn IGJ:

Aanleveren gegevens over 2020

Veel informatiesystemen van zorgaanbieders zijn niet op tijd op orde om te voldoen aan de verplichting om de gegevens halfjaarlijks aan te leveren. De inspectie heeft voor beide wetten afspraken gemaakt met het ministerie van VWS en brancheorganisaties, over het aanleveren van gegevens over het overgangsjaar 2020.

Ontvangen gegevens over eerste helft 2020

De IGJ ontving van een aantal zorgaanbieders in de (jeugd-)ggz, verslavingszorg, forensische zorg en verpleeghuiszorg een overzicht en/of analyse van de toegepaste verplichte en onvrijwillige zorg tussen 1 januari en 1 juli 2020. In de ggz en de verpleging, verzorging en thuiszorg hebben de meeste zorgaanbieders een minimale dataset op zorgaanbiederniveau aangeleverd, in plaats van een overzicht op persoonsniveau. In het document Analyseren om te leren staat wat de inspectie ziet in de aangeleverde analyses over de eerste helft van 2020.

Aanleveren gegevens over tweede helft 2020

Afspraken over gegevens Wvggz

Brancheorganisatie de Nederlandse ggz, het ministerie van VWS en de inspectie hebben afgesproken dat er over 2020 een minimale dataset bij de inspectie kan worden aangeleverd. Doel hiervan is om zonder extra administratieve lasten voor zorgaanbieders, toch enig inzicht te krijgen in de uitvoering van verplichte zorg in 2020. Dat vinden zowel het ministerie, de Nederlandse ggz als de inspectie belangrijk.

De afspraken zijn als volgt:

  • Zorgaanbieders die hun systemen op orde hebben en het digitaal overzicht verplichte zorg en de analyse kunnen aanleveren volgens de Regeling verplichte ggz, kunnen dit doen. De uiterste aanleverdata voor gegevens over de tweede helft van 2020 zijn 12 februari 2021 voor het digitaal overzicht (zes weken na afloop van de periode waarover het gaat) en 26 maart 2021 voor de analyse (twaalf weken na afloop van de periode waarover het gaat).
  • Zorgaanbieders die nog geen gegevens volgens de Regeling verplichte ggz aan kunnen leveren, kunnen een minimale dataset en een kwalitatieve analyse aanleveren bij de inspectie. De inhoud hiervan, volgens de afspraken tussen de hierboven genoemde partijen, staat in het document Inhoud minimale dataset en kwalitatieve analyse Wvggz. Voor de minimale dataset en de kwalitatieve analyse gelden dezelfde aanleverdata als voor het digitaal overzicht en de analyse.

Afspraken over gegevens Wzd

Brancheorganisaties ActiZ, VGN en Zorgthuisnl, het ministerie van VWS en de inspectie maakten afspraken over de gegevensaanlevering over het overgangsjaar 2020. Met de afspraken willen VWS en de brancheverenigingen zich inzetten voor de verdere implementatie van de Wzd. Bij de wetsevaluatie van de Wzd (vóór het einde van 2021) worden ook de afspraken over gegevensaanlevering geëvalueerd. Dan wordt bekeken of de afspraken in stand blijven. De afspraken over 2020 zijn als volgt:

Digitaal overzicht onvrijwillige zorg

  • Zorgaanbieders die hun systemen op orde hebben en het digitaal overzicht onvrijwillige zorg kunnen aanleveren volgens de Regeling zorg en dwang, kunnen dit doen. De uiterste aanleverdatum voor het aanleveren van het digitaal overzicht over de tweede helft van 2020 is 12 februari 2021 (zes weken na afloop van de periode waarover het gaat).
  • Zorgaanbieders die hun systemen nog niet gereed hebben en nog geen digitaal overzicht onvrijwillige zorg kunnen aanleveren volgens de Regeling zorg en dwang, hoeven over 2020 geen digitaal overzicht onvrijwillige zorg aan te leveren.

Analyse onderdeel van het kwaliteitsrapport over 2020

De analyse krijgt structureel een plek in het jaarlijkse kwaliteitsrapport, dat zorgaanbieders opstellen op basis van het kwaliteitskader van hun sector. Het kwaliteitsrapport wordt (in sommige gevallen automatisch) voor 1 juli 2021 bij de inspectie aangeleverd. Zorgaanbieders dienen de analyse wel halfjaarlijks uit te voeren binnen hun organisatie, zodat deze beschikbaar is voor de IGJ als zij op bezoek komt of ernaar vraagt (bijvoorbeeld vanwege een melding).

Zorgaanbieders die geen kwaliteitsrapport hoeven aan te leveren, moeten wel een analyse over 2020 aanleveren bij de inspectie, conform de Regeling zorg en dwang. Dit mag ook één keer per jaar; voor 1 juli 2021. Ook hier geldt dat de zorgaanbieders de analyse wel halfjaarlijks dienen uit te voeren binnen hun organisatie, zodat deze beschikbaar is voor IGJ als zij op bezoek komt of ernaar vraagt.

Situatie vanwege coronapandemie

De coronapandemie heeft de doelen van de Wzd onder druk gezet. VWS en IGJ hebben daarom behoefte aan een beeld over toegepaste onvrijwillige zorg in relatie tot de coronapandemie. Mogelijk komt hierover medio 2021 een uitvraag bij zorgaanbieders.

Pilot gegevensuitwisseling

De inspectie wil met haar informatiebehoefte zo veel mogelijk aansluiten bij de wijze waarop zorgaanbieders en professionals gegevens vastleggen in hun systemen. In 2020 startte een pilot gegevensuitwisseling Wzd voor registratie aan de bron, en voor de gegevensuitwisseling met de onvrijwillige zorg aan IGJ. In de pilot onderzoekt de inspectie samen met vier zorgaanbieders en softwareleveranciers of en hoe gegevens kunnen worden uitgewisseld, met zo min mogelijk administratieve lasten. Deze pilot loopt naar verwachting tot eind maart 2021. Zo snel mogelijk daarna geeft de IGJ nadere informatie over de aanlevering van Wzd-gegevens over het eerste half jaar van 2021.