Gegevensaanlevering verplichte en onvrijwillige zorg

In de Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) staat dat zorgaanbieders halfjaarlijks gegevens over het toepassen van verplichte en onvrijwillige zorg moeten aanleveren bij de inspectie. Het gaat om een digitaal overzicht en een analyse. De inspectie heeft nadere afspraken gemaakt over een aangepaste aanlevering hiervan in 2020. Die afspraken staan onderaan op deze pagina.

Over welke gegevens gaat het?

In hoofdstuk drie van zowel de Regeling verplichte geestelijke gezondheidszorg (Rvggz) als de Regeling zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Rzd) van het ministerie van VWS staan de nadere eisen met betrekking tot de gegevensverwerking:

 • Digitaal overzicht
  Welke gegevens in het digitaal overzicht moeten staan, staat in de formats ‘digitaal overzicht verplichte zorg’ (bijlage artikel 7 Rvggz) en ‘digitaal overzicht onvrijwillige zorg’ (bijlage artikel 5 Rzd). Het digitaal overzicht moet iedere zorgaanbieder die Wvggz of Wzd-zorg verleent, per half kalenderjaar aan de inspectie verstrekken: van 1 januari tot en met 30 juni en 1 juli tot en met 31 december. Dit moet uiterlijk zes weken na afloop van de periode waarover het overzicht gaat, gebeuren.
   
 • Analyse
  Wat in de analyse hoort te staan, staat in hoofdstuk 3 van de regelingen. Voor beide wetten moet per half kalenderjaar een analyse worden verstrekt aan de inspectie: van 1 januari tot en met 30 juni en 1 juli tot en met 31 december. Dit moet uiterlijk twaalf weken na afloop van de periode waarover de analyse gaat, gebeuren.

Hoe gegevens aanleveren?

Het digitaal overzicht moet in het bestandstype .xml worden aangeleverd. De analyse moet in het bestandstype .pdf digitaal worden aangeleverd. Begin augustus 2020 volgt op deze webpagina meer informatie over de manier van aanleveren.

Aanleveren gegevens in 2020

Veel informatiesystemen van zorgaanbieders zijn niet op tijd op orde om te voldoen aan de verplichting om de gegevens halfjaarlijks aan te leveren. De inspectie heeft voor beide wetten afspraken gemaakt met het ministerie van VWS en brancheorganisaties, over het aanleveren van gegevens in het overgangsjaar 2020.

Voor cliënten die nog onder het overgangsrecht van de Wet Bopz vallen, dienen zorgaanbieders meldingen aan de inspectie te doen volgens de Wet Bopz.

Afspraken over gegevens Wvggz

Brancheorganisatie de Nederlandse ggz, het ministerie van VWS en de inspectie hebben afgesproken dat er in 2020 een minimale dataset bij de inspectie kan worden aangeleverd. Doel hiervan is om zonder extra administratieve lasten voor zorgaanbieders, toch enig inzicht te krijgen in de uitvoering van verplichte zorg in 2020. Dat vinden zowel het ministerie, de Nederlandse ggz als de inspectie belangrijk.

De concrete afspraken zijn als volgt:

 • Zorgaanbieders die hun systemen op orde hebben en het digitaal overzicht verplichte zorg en de analyse kunnen aanleveren volgens de Rvggz, kunnen dit doen. Begin augustus 2020 volgt op deze webpagina meer informatie over de manier van aanleveren.
   
 • Zorgaanbieders die nog geen gegevens volgens de Rvggz aan kunnen leveren, kunnen een minimale dataset met een kwalitatieve analyse aanleveren bij de inspectie. De inhoud hiervan, volgens de afspraken tussen de hierboven genoemde partijen, staat in het document Inhoud minimale dataset en kwalitatieve analyse Wvggz. De minimale dataset met kwalitatieve analyse kan half augustus 2020 als een .pdf aangeleverd worden bij de inspectie. Begin augustus 2020 volgt op deze webpagina meer informatie over de manier van aanleveren.

Afspraken over gegevens Wzd

 • Zorgaanbieders die hun systemen op orde hebben en het digitaal overzicht onvrijwillige zorg kunnen aanleveren volgens de Rzd, kunnen dit doen. Begin augustus 2020 volgt op deze webpagina meer informatie over de manier van aanleveren.
   
 • Zorgaanbieders die hun systemen nog niet gereed hebben en nog geen digitaal overzicht onvrijwillige zorg kunnen aanleveren volgens de Rzd, hoeven in 2020 geen digitaal overzicht onvrijwillige zorg aan te aan te leveren.

De inspectie maakt momenteel nog afspraken met het ministerie van VWS en brancheorganisaties ActiZ, VGN en Zorgthuisnl over het aanleveren van een analyse in het overgangsjaar 2020. Meer informatie hierover volgt binnenkort op deze webpagina.