Gegevensverwerking

In de Wet verplichte ggz en de Wet zorg en dwang staat dat zorgaanbieders halfjaarlijks gegevens over het toepassen van verplichte en onvrijwillige zorg moeten aanleveren bij de inspectie. Het gaat om een digitaal overzicht en een analyse.

In hoofdstuk drie van zowel de Regeling verplichte geestelijke gezondheidszorg (Rvggz) als de Regeling zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Rzd) van het ministerie van VWS staan de nadere eisen met betrekking tot de gegevensverwerking.

Digitaal overzicht

In de bijlage bij artikel 7 van de Rvggz staat het format ‘digitaal overzicht verplichte zorg’. En in de bijlage bij artikel 5 van de Rzd staat het format ‘digitaal overzicht onvrijwillige zorg’. In deze formats staat welke gegevens in het digitaal overzicht moeten staan. Het digitaal overzicht moet iedere zorgaanbieder per half kalenderjaar aan de inspectie verstrekken (1 januari tot en met 30 juni en 1 juli tot en met 31 december). Dit moet uiterlijk zes weken na afloop van de periode waarop het digitale overzicht betrekking heeft gebeuren. Het overzicht moet in het bestandstype .xml, of de technische opvolger daarvan (een digitaal uitleesbaar formaat), worden aangeleverd.

Analyse

Ook moet voor beide wetten per half kalenderjaar een analyse worden verstrekt aan de inspectie (1 januari tot en met 30 juni en 1 juli tot en met 31 december). Dit moet uiterlijk twaalf weken na afloop van de periode waarop de analyse betrekking heeft gebeuren. Welke gegevens in de analyse opgenomen moeten worden, staat in hoofdstuk 3 van de regelingen. Het bestandstype voor het aanleveren van de analyse is .pdf/A-1, of de technische opvolger daarvan (een digitaal uitleesbaar formaat).

Aanleveren gegevens in 2020

Over het aanleveren van gegevens in 2020 heeft de inspectie specifieke afspraken gemaakt:

Afspraken over gegevens Wvggz door VWS, IGJ en GGZNL
In 2020 hebben zorgaanbieders nog tijd nodig om de nieuwe registratie-eisen goed in te bouwen in het patiëntendossier en om ervaring op te doen met het analyseren van de gegevens over verplichte zorg. Daarom is er in het eerste jaar na inwerkingtreding van de Wvggz nog geen volledig beeld over de uitvoering van de verplichte zorg. De inspectie is met het ministerie van VWS en branchevereniging GGZ Nederland in gesprek over hoe zorgaanbieders zo snel mogelijk volgens de Wvggz de overzichten en analyses kunnen aanleveren. Dit zonder in de tussenliggende periode in te boeten op het informatieniveau onder de Wet Bopz.

Afspraken over gegevens Wzd door VWS, IGJ, Actiz en VGN
De inspectie heeft met het ministerie van VWS en brancheorganisaties ActiZ en VGN afspraken gemaakt over een praktische oplossing voor het aanleveren van de overzichten en de analyse in het overgangsjaar 2020. En over het omzetten van zorgplannen bij zorgaanbieders met een Bopz-aanmerking:

  • Voor de halfjaarlijkse aanlevering van de overzichten en analyse (art. 17 en 18 Wzd) geldt dat zorgaanbieders die hier inmiddels klaar voor zijn, dit over het eerste halfjaar van 2020 kunnen doen. Er zijn immers diverse zorgaanbieders die dit al kunnen.
  • Zorgaanbieders die hun ECD’s nog niet gereed hebben, mogen de gegevensaanlevering voor de cliënten die door de overgangsbepalingen nog onder de Wet Bopz vallen op dezelfde manier door laten lopen. Voor nieuw ingestroomde Wzd-cliënten hoeven zij in 2020 geen geaggregeerde overzichten aan te leveren. Wel worden zij geacht een kwalitatieve analyse op te stellen (conform artikel 7 van de Rzd) en die openbaar te maken via hun website.