Algemene wet bestuursrecht

In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) staat wat de bevoegdheden zijn van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Dus wat zij kan doen om haar taak, het toezicht op de zorg, uit te oefenen. De bevoegdheden in de Awb gelden niet alleen voor IGJ maar voor alle toezichthouders. De volgende bevoegdheden staan in de Awb.

Een inspecteur mag:

  • plaatsen en gebouwen betreden;
  • informatie opvragen;
  • een identiteitsbewijs eisen;
  • inzage eisen in (digitale) gegevens en documenten;
  • onderzoek doen, waaronder opmeten, onderdelen meenemen en verpakkingen openen;
  • vervoermiddelen onderzoeken.

Zie ook de volledige wettekst.

Niet eens met een besluit?

Iedereen is verplicht medewerking te geven aan de inspectie. Niet meewerken is strafbaar (artikel 184 Wetboek van Strafrecht). Toch kan iemand duidelijk maken als hij het niet eens is met een besluit van IGJ. In de Awb staat hoe klachten over het handelen van de inspectie moeten worden behandeld. En hoe iemand bezwaar kan maken tegen besluiten van de inspectie. Ook staat in de wet beschreven hoe iemand daarna bij de rechter in beroep kan gaan.

Zie ook een klacht indienen over IGJ.

Verzoek om handhaving

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een belanghebbende bij de IGJ een verzoek indienen tot handhaving. Hieronder lichten we dit kort toe.

Heeft u iets meegemaakt in de zorg en wilt u dat daar iets mee gebeurt, bijvoorbeeld door een klacht in te dienen? Of heeft u een klacht over jeugdhulp, of maakt u zich zorgen over een kind? Dan is een handhavingsverzoek geen geschikte manier om dit bij de inspectie te melden.

U kunt hiervoor het beste contact opnemen met het Landelijk Meldpunt Zorg.

Als zorgaanbieder moet u een melding doen bij calamiteiten, geweld in de zorg en ontslag wegens ernstig disfunctioneren: Klachten, melden en aanvragen.  Jeugdhulpaanbieders vinden alle informatie hierover bij Melden over jeugdhulp.
Verder kan iedereen over zorgaanbieders, fabrikanten en solistisch werkende beroepsbeoefenaren melden bij de IGJ. Zie het overzicht van meldmogelijkheden bij de IGJ.

Alleen als u belanghebbende in de zin van de Awb bent bij eventueel handhavend optreden door de IGJ in een specifieke situatie, kan uw melding als handhavingsverzoek worden aangemerkt. Bij dit handhavingsverzoek – wat een verzoek is aan de IGJ om een besluit te nemen – beoordelen wij eerst of uw belang (onder meer) objectief, persoonlijk en actueel is. Bent u geen belanghebbende, dan wordt uw verzoek afgewezen.

Ook moet uw handhavingsverzoek voldoende duidelijk en concreet zijn, en voldoende onderbouwd zijn met bewijsstukken. Anders gezegd: het is aan de verzoeker om voldoende aanknopingspunten te bieden voor (nader onderzoek naar) de vaststelling dat sprake is van een overtreding.

Stellen wij vast dat u belanghebbende bent en er voldoende aanknopingspunten zijn? Dan doen wij zorgvuldig onderzoek, onpartijdig en onafhankelijk.  Wanneer uit het onderzoek geen overtredingen naar voren komen, besluiten wij uw verzoek tot handhaving af te wijzen. Constateren wij wel overtredingen dan nemen wij een besluit waarbij uw handhavingsverzoek wordt toegewezen.