Daarnaast blijft een verschuiving zichtbaar van de tweede lijn (ziekenhuizen en particuliere klinieken) naar de anderhalvelijnszorg (bijvoorbeeld huisartsenbedden). Hierdoor is sprake van een grotere keuze aan zorgvormen, waardoor de samenwerking tussen huisarts en medisch specialist verandert. Dat betekent ook dat inspecteurs voor eerstelijns- en ziekenhuiszorg meer moeten samenwerken.

Leren, voor betere zorg

Leren van fouten is belangrijk voor betere zorg in ziekenhuizen en klinieken. Inspecteurs Jan Haeck en Erik-Jan Schoonen vertellen hoe de inspectie hiermee omgaat:

Zoals overal worden in particulieren klinieken en ziekenhuizen ook fouten gemaakt. Als er een fout gemaakt is, en het is een fout die tot ernstige schade aan de patiënt, ja zelfs tot overlijden leidt, dan dient de instelling waar de fout gemaakt is dat bij de inspectie te melden.

Als de melding bij de inspectie is, dan vragen wij meteen het ziekenhuis om een analyse te doen van de fout, en als die analyse klaar is dat naar de inspectie terug te sturen.

Kijk, als de instelling niet genoeg heeft geleerd en dus ook niet in staat is om de verbetermaatregelen te nemen om het gevaar weg te nemen, dan gaan we als inspectie zelf onderzoek doen. Dan zullen we ook zelf verbetermaatregelen vaststellen en die aan het ziekenhuis opleggen. En in sommige gevallen moeten we dan ook een ziekenhuis dwingen om maatregelen te nemen, en dat doen we dan bijvoorbeeld door het geven van een aanwijzing.

Als een instelling voldoende leert en de juiste maatregelen neemt om het gevaar op opnieuw het optreden van de fout wegneemt, dan ondernemen wij als inspectie verder geen actie. Wel controleren we een aantal keren per jaar of dat die verbetermaatregelen die het ziekenhuis zegt te zullen nemen, ook in de praktijk daadwerkelijk genomen zijn. En die controles gaan we dit jaar vaker uitvoeren.

Rol raad van bestuur

De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor het leveren van goede zorg in het ziekenhuis. De inspectie verwacht dat raden van bestuur actief sturen op het verbeteren van de kwaliteit van zorg. De inspectie houdt ook toezicht op de samenwerking tussen het bestuur en de medisch specialisten en verpleegkundigen. In ons toezicht betrekken we ook steeds nadrukkelijker de interne toezichthouders.

In 2018 brengt de inspectie aan alle ziekenhuizen (minstens) één keer een onverwacht bezoek.

Inspectiebezoeken

In 2018 brengt de inspectie aan alle ziekenhuizen (minstens) één keer een onverwacht bezoek.
Ook voert de inspectie met alle ziekenhuizen een jaargesprek. In het jaargesprek spreekt de inspectie over risicomanagement en het invoeren van verbetermaatregelen. Over dat jaargesprek met de raad van bestuur schrijven we een verslag dat we op onze website publiceren.

Risico's

We richten onze aandacht steeds meer op ziekenhuizen en/ of soorten zorg waar de risico’s het grootst zijn. Samen met koepels en wetenschappelijke verenigingen stelt de inspectie kwaliteitsindicatoren op. Ook agendeert de inspectie eventuele nieuwe risico’s bij ziekenhuizen en veldpartijen.  In ons risicogestuurde toezicht gebruiken we dezelfde indicatoren en richtlijnen. Of het nu gaat om medisch specialistische zorg in een ziekenhuis of in een particuliere kliniek.

Particuliere klinieken

Particuliere klinieken verschillen in kwaliteit, omvang, zorgaanbod, organisatie en bestuurlijke kracht. Dat betekent dat we creatief en daadkrachtig moeten zijn in ons toezicht en onze handhaving. Daarom blijven we ons toezicht op maat verder verfijnen.

Verder blijft de inspectie aandacht besteden aan nieuwe toetreders die medisch specialistische zorg bieden.

Lees verder bij toezicht op ziekenhuizen en klinieken