Verpleeg-en verzorgingshuizen

De verpleeghuiszorg verandert snel. Het Zorginstituut heeft in 2017 het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg opgesteld. Hierin staat wat bewoners en hun familie mogen verwachten van de verzorging.

Veel zorgaanbieders gebruiken deze informatie voor verbetering en ontwikkeling. Zij krijgen hulp van landelijke en plaatselijke programma’s.

Zorg aan ouderen in de verpleeghuizen moet verbeteren door het toezicht van de inspectie. Ook moet het toezicht de zorgorganisatie antwoorden geven op vragen als:

  • Waar kunnen we verbeteren?
  • Hoe doen we dat?
  • Waar doen we het goed?
  • Wat moeten we vasthouden?

Resultaten laten zien

De inspectie wil een completer beeld krijgen van de verpleeghuiszorg en laten zien wat de resultaten zijn van haar toezicht. Deze openheid is een voorwaarde om steeds te kunnen leren en verbeteren. De samenleving moet zo meer vertrouwen krijgen in de kwaliteit van zorg en in het toezicht hierop.

Aandachtspunten

De inspectie wil uiteindelijk bij alle zorgaanbieders toezicht houden op maat. Met daarbij bijzondere aandacht voor:

  • persoonsgerichte zorg
  • deskundigheid van zorgverleners
  • kwaliteit en veiligheid
  • medicatieveiligheid

We volgen de kwaliteit van zorg in een paar jaar tijd. Na een tijdje komt het toezicht van de inspectie meer op afstand te staan. De zorgaanbieders kunnen dan zelf de kwaliteit op orde te houden en ingrijpen bij zorgaanbieders die dit niet kunnen. Dit past bij het uitgangspunt van de inspectie dat toezicht plaatsvindt op basis van gezond vertrouwen.

Wij letten erop dat verpleeghuizen leren, verbeteren en vernieuwen om hun bewoners goede zorg te bieden.

Wat doet de inspectie de komende tijd?

De inspectie gaat bij alle concerns die verpleeghuiszorg bieden op bezoek en spreekt met bestuurders en de raad van toezicht.

Verder kijkt de inspectie gericht naar:

  • Ontwikkelingen in verpleeghuiszorg op zorginhoudelijke thema’s.
  • Ontwikkelingen van de kwaliteit van zorg bij zorgorganisaties over een periode van meer jaren.

Deze informatie gebruiken we om risico’s op te kunnen sporen. Verder wil de inspectie dat zorgverleners, andere professioneel betrokkenen en het publiek de informatie over de kwaliteit van de verpleeghuiszorg kunnen inzien. Zo kunnen ze rapporten van verpleeghuizen zoeken op een kaart van Nederland.