Samenwerking sociaal domein

Het gezamenlijke (integrale) toezicht van TSD, staat in nauwe verbinding met het toezicht van IGJ. We werken hierbij samen met drie andere toezichthouders: Inspectie van het Onderwijs, Inspectie Justitie en Veiligheid en Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Samen gaan we het toezicht verder verbreden van jeugd naar volwassenen. Vanuit een gezamenlijke blik kunnen de inspecties goed zicht krijgen op het resultaat van de inspanningen. Het gaat om gezamenlijke inspanningen die organisaties in het sociaal domein leveren voor de kwetsbare burger.

Krijgen burgers passende, samenhangende en effectieve zorg en ondersteuning? Dat is de vraag waarop het toezicht van TSD antwoord moet geven.

Werkplan 2018: Toezicht Sociaal Domein

Mijn naam is Chantal Schalkx-Doornenbal, ik werk bij Toezicht Sociaal Domein. Dit is een samenwerkingsverband van vier inspecties. Namelijk de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Inspectie van het Onderwijs, de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Onderzoek van het samenwerkingsverband kijkt breder dan een onderzoek van één enkele inspectie. Zo kijken wij in één onderzoek bijvoorbeeld én naar onderwijs, én naar jeugdhulp, én de huisarts, én politie én bijvoorbeeld het UWV. Werken alle partijen goed samen om te zorgen dat de kwetsbare mensen de zorg krijgen die ze nodig hebben? Is duidelijk wie de regisseur is?

Tijdens een onderzoek praten wij niet alleen met bestuurders en de mensen op de werkvloer, maar we praten ook met de mensen om wie het onderzoek gaat. In een onderzoek of statushouders de zorg krijgen die ze nodig hebben, praten wij dus ook met statushouders. Bij een onderzoek naar preventie van kindermishandeling, praten wij met kinderen.

De resultaten van onze onderzoeken zijn achteraf terug te vinden op onze website. Zo kan iedereen zien wat wij doen en wat we gedaan hebben.

Gemeenten en rijksoverheid hebben een taak in het toezicht binnen het sociale domein. De uitvoering van het toezicht is in handen van de gemeentelijke toezichthouder voor de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo). En de rijksinspecties IGJ, Inspectie van het Onderwijs, Inspectie Justitie en Veiligheid en Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Goede samenwerking tussen deze partijen voorkomt dat hun toezicht of de handhaving in het sociaal domein overlapt. Of onterecht achterwege blijft. Ook is zo de toezichtlast voor aanbieders van hulp, zorg en ondersteuning zo klein mogelijk.

Wat is het doel van deze samenwerking?

Krijgen burgers passende, samenhangende en effectieve zorg en ondersteuning? Dat is de vraag waarop het toezicht van TSD antwoord moet geven. Het toezicht is gericht op organisaties die vallen onder het toezicht van alle vier de inspecties. Het gaat over lichte en zware zorg, ondersteuning, diensten, bescherming en drang en dwang (maatregelen). Denk bijvoorbeeld aan schuldhulpverlening, re-integratietrajecten, maatschappelijke ondersteuning, (geestelijke) gezondheidszorg, politie en reclassering.

2019: extra aandacht voor kwaliteit en professionaliteit wijkteams

IGJ en TSD zullen in alle onderzoeken waar lokale jeugdteams/wijkteams inclusief de teams die door gemeenten zelf zijn ingericht een rol spelen, het functioneren van deze teams standaard meenemen in het toezicht. Daarnaast doet TSD onderzoek naar de kwaliteit van de hulp die door het lokale netwerk, waaronder genoemde teams, wordt ingezet na onderzoek en verwijzing door Veilig Thuis.

Lees verder op toezichtsociaaldomein.nl