We letten onder andere op de thema’s bekwaamheid en röntgendiagnostiek. Het maken van röntgenfoto’s in de mondzorg valt onder de Kernenergiewet, Wkkgz en de Wet BIG. De inspectie houdt toezicht op de naleving van deze wetten tijdens de bezoeken aan individuele praktijken. De rapporten over deze bezoeken komen op de website Rapporten over zorgaanbieders en bedrijven. Ook publiceren we in 2018 een sectorbreed rapport over dit onderwerp.

Wat verwacht de inspectie van zorgaanbieders?

We dringen bij veldpartijen aan op het ontwikkelen van normen en richtlijnen. Daarnaast verwachten we een lerende houding van de beroepsgroep. Dit gebruiken we als uitgangspunt voor het toetsingskader.

Lees verder over ons toezicht op mondzorg.