Het gaat om huisartsendagpraktijken, verloskundigenzorg, sociale geneeskunde (waaronder bedrijfsartsen) en basisartsen. Maar ook paramedische zorg, alternatieve zorg en eerstelijns farmaceutische zorg (openbare/apotheken en trombosediensten). Daarnaast houdt IGJ  ook toezicht op de acute zorg in de huisartsenposten (HAP’s). Tot slot houdt de inspectie ook toezicht op de regionale ambulancevoorzieningen (RAV).

Wat kunt u verwachten van de inspectie?

Incidententoezicht en risicotoezicht

De inspectie ontwikkelt binnen alle deelsectoren van de eerstelijnszorg haar toezicht verder door van incidententoezicht naar risicotoezicht. We willen daarmee meer proactief inspelen op risico’s. Ook ontwikkelt de inspectie kaders voor het toezicht. We maken daarbij in 2018 openbaar hoe we ons  toezicht inzetten binnen de sector eerstelijnszorg.

Onderzoek naar meest risicovolle meldingen

We gaan de inrichting van het incidententoezicht op de eerstelijnszorg effectiever organiseren. De deelsectoren in de eerstelijnszorg bevinden zich in verschillende fasen van ontwikkeling. Zowel in de manier waarop ze zich organiseren, als op het gebied van professionalisering. De inspectie vraagt bij verplichte meldingen zorgaanbieders om zelf onderzoek te doen. We willen het risicotoezicht verder verbreden en kijken we hoe we dat verder vorm kunnen geven. Zo willen we in deze sector meer kijken naar trends en risico’s en daar actief op inspelen. Dit in afstemming met het veld.

Huisartsenposten en ambulancezorg

Binnen de acute zorgketen heeft de inspectie speciale aandacht voor kwaliteitsverbetering en kwaliteit van verbetermaatregelen van de sector. En ook voor risico’s zoals een aantal kwetsbare kernprocessen (waaronder triage). In 2017 startte de inspectie met het in kaart brengen van indicatoren voor huisartsenposten. Dit deden we voor de doorontwikkeling naar risicogestuurd toezicht. Dat deden we in samenwerking met veldpartijen. Dit proces wordt in 2018 verder verbreed naar regionale ambulancevoorzieningen.

Eerstelijns farmaceutische zorg

De inspectie doet ieder jaar in samenwerking met het veld een uitvraag van kwaliteitsindicatoren in de eerstelijns farmaceutische zorg. We selecteren de te bezoeken apotheken onder meer op basis van de uitkomsten hiervan. Ook zetten we bezoeken in op vermoedelijke risicoterreinen. Bijvoorbeeld gericht toezicht op medicatieveiligheid en bij Geneesmiddel Distributiesysteem -apotheken. Jaarlijks bepaalt de inspectie in overleg met het veld de accenten van die risicogebieden. Medicatieveiligheid blijft een belangrijk thema.

Toezicht op disfunctioneren

Het risico op disfunctionerende beroepsbeoefenaren is altijd aanwezig. Structureel verminderd functioneren is vooral lastig te signaleren bij solistisch werkende zorgaanbieders. Of bij kleine praktijken. We hebben in ons toezicht extra aandacht voor ernstig disfunctioneren dat blijvend is. De patiëntveiligheid kan daarbij direct in gevaar zijn. Bijvoorbeeld bij verdenking van ernstig middelenmisbruik.

Samenwerking en informatie-uitwisseling

De inspectie streeft naar samenwerking met koepels en patiënten(verenigingen). Het gaat om samenwerking in alle vormen van toezicht op de deelsectoren in de eerstelijnszorg. We gaan in gesprek met het veld over ontwikkelingen en het toezicht op bepaalde risico’s. Denk aan het risico van disfunctionerende beroepsbeoefenaren, waarop beroepsgroepen normen (kunnen) ontwikkelen. In de ontwikkeling van toezichtstrategieën op (deel)sectoren gaat de inspectie het veld actief informeren. We informeren het veld over de inrichting van het toezicht. En over het gebruik van normen voor ons toezicht.

Wat verwacht de inspectie van zorgaanbieders?

Lees verder over ons toezicht op:

Alternatieve behandelaars

Ambulancezorg

Apotheken

Apotheekhoudende huisartsen

Huisartsenzorg overdag

Huisartsenzorg in de avond, nacht en weekenduren

Trombosediensten

Verloskundige zorg

Paramedische zorg