Bedrijfsvoering IGJ

Organisatie

Na de fusie van Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en Inspectie Jeugdzorg (IJZ) tot Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in 2017, zijn de twee voormalige inspecties echt in elkaar gegroeid tot één organisatie. Uit de evaluatie blijkt dat de meeste medewerkers tevreden zijn over de reorganisatie. Maar we zien ook de wens om de integratie nog verder door te zetten.
Ook in 2018 hebben we er weer nieuwe medewerkers bij gekregen. Die hebben we allemaal uitgebreid ingewerkt en opgeleid.  

Medezeggenschap

Het aantal leden van de Ondernemingsraad was flink kleiner geworden. Het management vindt medezeggenschap erg belangrijk en heeft zich daarom ingespannen daar aandacht voor te krijgen. Dat is gelukt. In maart 2019 zijn verkiezingen gehouden voor een nieuwe OR met 13 leden.

Raad van advies

De raad van advies kreeg in 2018 drie nieuwe leden en kwam twee keer bij elkaar. De raad adviseert gevraagd en ongevraagd over strategische vraagstukken en de ontwikkeling van de inspectie. Naast actualiteiten stonden twee onderwerpen centraal: kansen en dilemma’s in toezicht op netwerkzorg, en ontwikkeling van toezicht op het sociaal domein. Binnen Toezicht Sociaal Domein (TSD) werken we samen met de Inspectie Justitie en Veiligheid, Inspectie van het Onderwijs en Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Preventie en vitaliteit

In 2018 zijn we begonnen het periodiek medisch onderzoek voor te bereiden. Dat onderzoek vindt plaats in 2019. Met fitness, stoelmassage en dagelijks vers fruit zorgen we voor meer aandacht bij medewerkers voor vitaliteit. De IGJ heeft voor een deel meegedaan aan het vitaliteitsprogramma “Regie op je Energie”. Het ziekteverzuim bij de IGJ is lager dan het gemiddelde binnen het Rijk. Eind 2018 is het voortschrijdend jaargemiddelde verzuim bij ons 1 procent lager dan het Rijksgemiddelde.

Integriteit

We besteedden in 2018 ook aandacht aan integriteit. Doel was om het bewustzijn daarvan te vergroten en het onderwerp beter bespreekbaar te maken. Het is bijvoorbeeld onderdeel van het inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers.

Het management heeft de jaarlijkse rapportage van de vertrouwenspersoon besproken. Het aantal signalen was in 2018 hetzelfde als in 2017. Sinds kort krijgen nieuwe medewerkers op hun eerste dag een folder over de vertrouwenspersonen.

ICT en informatiemanagement

We zijn volop bezig het nieuwe informatiesysteem SPEC in te voeren. SPEC is gebaseerd op zaakgericht werken met een document management systeem. In 2018 hebben we het voor een deel ingevoerd. Het heeft grote invloed op de manier van werken en op de kennis en kunde van medewerkers. In 2018 hebben we daarom veel aandacht besteed aan trainingen. In 2019 voeren we het nieuwe systeem stap voor stap verder in.
Daarnaast zijn we begonnen aan een dataplatform. Dit gaat ons verder helpen om gegevens van externe databronnen te betrekken in het toezicht.

Gegevensbescherming

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is in 2018 ingevoerd binnen de IGJ. Bij alle gebruik van data kijken we naar de wettelijke grondslag en de noodzaak ze te gebruiken. We hebben alle medewerkers getraind om veilig om te gaan met gegevens. Daarnaast hebben we de Rijkscloud in gebruik genomen. Dat is een systeem om veilig bestanden te kunnen versturen.

Planning en Control

In de P&C-cyclus kijken we verder dan de jaarproductie. We kijken ook naar de resultaten die we willen bereiken. Het achtstappenmodel helpt afdelingen een toezichtaanpak per sector te maken. Afdelingen beschrijven eerst de staat van een sector. Uitdagingen die zij tegenkomen vertalen ze naar een missie voor deze sector. Van daaruit beschrijft een afdeling acties en resultaten die zij wil bereiken in die sector. Zo kunnen gevolgen van toezicht vooraf worden voorspeld en achteraf gemeten.

Kwaliteitsmanagement

Het ISO-9001-certificaat is na de fusie uitgebreid van de voormalige IGZ tot de hele IGJ. We hebben de afgelopen tijd al veel verbeterd. In 2018 lag de nadruk op het verder versterken van de samenhang tussen verbeteringen. Zo is kwaliteitsmanagement bijvoorbeeld onderdeel geworden van regulier management. En er is nu samenhang in de toezichtstrategie en de dialoog met organisaties van zorgaanbieders en patiënten.

>Terug naar de inhoudsopgave Terugblik 2018